Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

27.11.2020.

Međunarodni računovodstveni standardi (IAS)

Međunarodni računovodstveni standard 1 (IAS 1) - Prezentacija finansijskih izveštaja

Međunarodni računovodstveni standard 2 (IAS 2) – Zalihe

Međunarodni računovodstveni standard 7 (IAS 7) - Izveštaj o tokovima gotovine

Međunarodni računovodstveni standard 8 (IAS 8) - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške

Međunarodni računovodstveni standard 10 (IAS 10) - Događaji posle izveštajnog perioda

Međunarodni računovodstveni standard 12 (IAS 12) - Porezi na dobitak

Međunarodni računovodstveni standard 16 (IAS 16) - Nekretnine, postrojenja i oprema

Međunarodni računovodstveni standard 17 (IAS 17) – Lizing

Međunarodni računovodstveni standard 19 (IAS 19) - Primanja zaposlenih

Međunarodni računovodstveni standard 20 (IAS 20) – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći

Međunarodni računovodstveni standard 21 (IAS 21) - Efekti promena deviznih kurseva

Međunarodni računovodstveni standard 23 (IAS 23) - Troškovi pozajmljivanja

Međunarodni računovodstveni standard 24 (IAS 24) - Obelodanjivanja povezanih strana

Međunarodni računovodstveni standard 26 (IAS 26) - Računovodstvo i izveštavanje planova penzijskih primanja

Međunarodni računovodstveni standard 27 (IAS 27) - Pojedinačni finansijski izveštaji

Međunarodni računovodstveni standard 28 (IAS 28) - Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate

Međunarodni računovodstveni standard 29 (IAS 29) - Finansijsko izveštavanje u hiperinflatornim privredama

Međunarodni računovodstveni standard 32 (IAS 32) - Finansijski instrumenti: prezentacija

Međunarodni računovodstveni standard 33 (IAS 33) - Zarada po akciji

Međunarodni računovodstveni standard 34 (IAS 34) - Periodično finansijsko izveštavanje

Međunarodni računovodstveni standard 36 (IAS 36) - Umanjenje vrednosti imovine

Međunarodni računovodstveni standard 37 (IAS 37) - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 38 (IAS 38) - Nematerijalna imovina

Međunarodni računovodstveni standard 39 (IAS 39) - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje

Međunarodni računovodstveni standard 40 (IAS 40) - Investicione nekretnine

Međunarodni računovodstveni standard 41 (IAS 41) – Poljoprivreda

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.