Arhiva aktuelnosti

27.12.2022.

ODLUKA O VRSTAMA I VISINI ČLANARINE
Na osnovu člana 17. i člana 43. Statuta SRRRS br. 237/16 i odluke Upravnog odbora o izmjeni odluke o vrstama i visine članarine br. 674/07 od 24.12.2007.g., Upravni odbor Saveza računovođa i revizora RS na svojoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022 godine, u Banjaluci donosi prečišćeni tekst Odluke o vrstama i visini članarine.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

BROJEVI ŽIRO-RAČUNA DRUŠTAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2022. godine u 12 časova

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2022. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2022. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 21.12.2022. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2022. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja na svom profilu u aplikaciji eračunovođa u dijelu „ZVANjA“ moći će vidjeti broj sertifikata. Sertifikati će se moći preuzeti u Drštvu, a o terminu preuzimanja ćete biti obavješteni putem mejla. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. Uplatnicu trebate ponijeti prilikom preuzimanja sertifikata.Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org.

15.12.2022.godine u 12 časova

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2022.godine u 12 časova

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa novembarskog ispitnog roka 2022. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2022.

MEMORANDUM O SARADNjI U OBLASTI OBUKA I KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE IZMEĐU CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVEZA RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE
Memorandum o saradnji u oblasti obuka i kontinuirane profesionalne edukacije internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine između Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske potpisan je u ponedjeljak, 5. decembra 2022. godine, u Banjaluci.

Opširnije možete pročitati na dole navedenom linku CHJ

OPŠIRNIJE CHJ

MEMORANDUM (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2022.

PRIPREMNE RADNjE ZA IZRADU GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Pripremne radnje za izradu finansijskog izvještaja za 2022. godinu" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 26. decembra 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 80,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.12.2022.

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANjA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“

Poštovani, na dole navedenom linku možete pogledati rezultate ispita za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa".

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.11.2022.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE
Poštovani, Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske u želji da obezbijede kontinuirano profesionalno usavršavanje internih revizora zajednički organizuju seminar za interne revizore i druga zainteresovana lica koji će se održati 12. i 13. decembra 2022. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijava učešća neophodno je izvršiti do 08.12.2022. godine putem linka koji je naveden u obavještenju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.11.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 14. i 15. decembra 2022. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijava učešća neophodno je izvršiti do 07.12.2022. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.11.2022.

ODLUKA O PRIMJENI MSFI 17
Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske na 14. redovnoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022. odine donio je Odluku o primjeni Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 - Ugovori o osiguranju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.11.2022.

ODLUKA O VRSTAMA I VISINI ČLANARINE
Na osnovu člana 17. i člana 43. Statuta SRRRS br. 237/16 i odluke Upravnog odbora o izmjeni odluke o vrstama i visine članarine br. 674/07 od 24.12.2007.g., Upravni odbor Saveza računovođa i revizora RS na svojoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022 godine, u Banjaluci donosi prečišćeni tekst Odluke o vrstama i visini članarine.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

BROJEVI ŽIRO-RAČUNA DRUŠTAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2022.

PRIPREME OBVEZNIKA SPREČAVANЈA PRANЈA NOVCA ZA PREDSTOJEĆU EVALUACIJU MONEYVAL-a U BiH I SAVREMENE TIPOLOGIJE PRANЈA NOVCA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "PRIPREME OBVEZNIKA SPREČAVANЈA PRANЈA NOVCA ZA PREDSTOJEĆU EVALUACIJU MONEYVAL-a U BiH I SAVREMENE TIPOLOGIJE PRANЈA NOVCA" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 25. novembra 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 120,00KM (sa PDV-om) po učesniku za članove Saveza, a za ostale učesnike iznosi 250,00KM (sa PDV-om).

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈE O VEBINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.11.2022.

PROCEDURA POLAGANЈA ISPITA ZA STICANЈE ZVANЈA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BiH
Na osnovu člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 42/04), Statuta Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine (usaglašeni prečišćeni tekst od 10. marta 2006. godine), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na 147. elektronskoj sjednici održanoj dana, 08.11. 2022. godine donijela ODLUKU o usvajanju Procedure polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

Procedura polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.11.2022.

PORESKA AKADEMIJA
Poštovani, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar u saradnji sa najboljim teoretičarima i praktičarima iz regiona kreirali su savremeni program obuke za stručno usavršavanje lica iz oblasti poreza pod nazivom "Poreska akademija". Cilj akademije je da kroz program kreiran od strane najboljih teoretičara i dokazanih praktičara, ponudi najaktuelnije nastavne sadržaje za lica koja imaju ambicije da prošire postojeća i steknu vrhunska znanja iz oblasti poreza i osposobe se za primjenu u poreskoj praksi.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.11.2022.

POTVRDA O SAMOEDUKACIJI
Poštovani članovi, Da bi dostavili potvrdu o samoedukaciji za 2022. godinu potrebno je da popunjenu i ovjerenu potvrdu skenirate i zapamtite na svoj računar, a zatim da izvršite PRIJAVU putem aplikacije "eračunovođa", u kojoj ćete potvrdu prikačiti u dijelu PRILOZI. Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova (ekvivalentnih obrazovnih jedinica), na ime samoedukacije u skladu sa članom 5. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrdu možete preuzeti u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

POTVRDA O SAMOEDUKACIJI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2022.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 40. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se edukacija održati 24. i 25. novembra 2022. godine, u hotelu „Ras“, Etno selo "Stanišići" Bijeljina.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.10.2022.

OBAVJEŠTENjE O KPE 2/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022), za privredna društva i ostala pravna lica (osim korisnika budžeta za koje će se seminar biti posebno organizovan), održati u periodu od 03.-20.11.2022. godine.

Navedene dokumente možete pogledati u PDF-u dole ispod:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.10.2022.

NARUDžBENICA ZA GODIŠNjU PRETPLATU NA ČASOPIS FINRAR ZA 2023. GODINU
Poštovani članovi, Časopise Finrar i Financing za 2023. godinu možete naručiti samo preko aplikacije E-računovođa. Preporučujemo Vam da prvo pročitate Obavještenje, a potom Uputstvo za popunjavanje narudžbenice.

Navedene dokumente možete pogledati u PDF-u dole ispod:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE NARUDžBENICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.10.2022.

IMENA I PREZIMENA KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI ISPIT ZBOG KORIŠTENjA NEDOZVOLjENIH PREDMETA TE OSNOVANE SUMNjE NA PREPISIVANjE TOKOM TRAJANjA ISPITA
U skladu sa Zaključkom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 78/22, od 17.06.2022. godine objavljujemo imena i prezimena kandidata koji zbog kršenja odredbi člana 2. Odluke o kriterijima i procedurama polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst, broj 54-1/22 od 10. 05 . 2022. godine) (korištenje nedozvoljenih predmeta te osnovane sumnje na prepisivanje tokom ispita) nisu položili ispit kao i nazive predmeta koje nisu položili.

Navedenu odluku možete pogledati u PDF-u dole ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.10.2022.

MSFI 15 U RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE - OBJAŠNЈENЈA NOVIH RAČUNOVODSTVENIH KATEGORIJA I POSTUPAKA SA RAZRAĐENIM PRIMJERIMA KNjIŽENЈA U SKLADU SA NOVIM KONTNIM PLANOM
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "MSFI 15 u računovodstvenoj praksi republike srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 28. oktobra 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje sedmispecijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "FORENZIKA STEČAJA – studije slučaja”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 21.10.2022. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.09.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani koleginice i kolege, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje dvodnevni specijalistički seminar kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore na temu: „Prezentacija i obuka ovlašćenih revizora za primjenu revizorskog softvera PACK PE ISA“. Seminar će se održati 12. i 13. oktobra 2022. godine u hotelu Bosna Banja Luka. Seminar je namjenjen ovlašćenim revizorima koji su angažovani u malim i srednjim revizorskim društvima. Realizacijom obuke ovlašćenih revizora za primjenu ovog softverskog rješenja u mnogome će olakšati rad revizora i poboljšati interni sistem kontrole kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima. Predavač na seminaru će biti Pierre Riou ekspert francuskog Institua računovođa i revizora. Seminar će biti održan na francuskom jeziku uz simultani prevod.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.09.2022.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA
Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 14. do 22. oktobra 2022. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 12.10.2022. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. novembra 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

INSTRUKTIVNA NASTAVA

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

28.07.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 26. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJE U USLOVIMA NOVE NORMALNOSTI, DIGITALIZACIJE I ZELENE TRANZICIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici - hotel Kardial 14., 15. i 16. septembra 2022. godine.


Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.07.2022.

VEBINAR - ŠTA DONOSI IZMIJENjENI I DOPUNjENI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U?
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Šta donosi Izmjenjeni i dopunjeni Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 29. jula 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.07.2022.

OBAVJEŠTENjE O POMJERANjU TERMINA ODRŽAVANjA 26. KONGRESA

Obavještavamo Vas da je zbog nepredviđenih tehničkih razloga došlo do pomjeranja termina održavanja 26. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske i da će se isti održati u periodu od 14. do 16. septembra 2022. godine.

Nazive tema možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENJE (PDF dokument)

NAZIVI TEMA 26. MEĐUNARODNOG KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.07.2022.

26. MEĐUNARODNI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE

Kongresni odbor 26. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske definisao je glavnu temu, kao i teme po danima. Predmetni Kongres će se održati u Banji Vrućici od 21-23. septembara 2022. godine.

Nazive tema možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

NAZIVI TEMA 26. MEĐUNARODNOG KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2022.

Odluka o početku obavezne primjene Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe

Poštovani članovi, Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na sjednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donio Odluku o početku obavezne primjene Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) izdanje 2018.

Odluku možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2022.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2022. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2022. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.06.2022. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2022. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi putem mejla: sr-rrs@inecco.net) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org. Nakon što dobiju sertifikat, zahtjev za izdavanje licence podnose putem aplikacije eracunovodja.org.

17.06.2022.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2022.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2022. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2022.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ U SKLADU SA NOVIM BILANSNIM ŠEMAMA

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj uskladu sa novim bilansnim šemama. Učesnici mogu birati jednu od dvije forme seminara: uživo u učionici ili video verziju putem Cisco Webex platforme.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE - OBAVEZNO PROČITATI (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2022.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za bnake, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati će se održati 21.06.2022. (utorak) na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci sa početkom u 9:30 časova.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.06.2022.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje seminar za interne revizore, koji će se održati u Banji Vrućici (hotel Kardial) 14. i 15. juna 2022. godine. Prijavljivanje na seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 10.06.2022. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2022.

VEBINAR - GODIŠNjI ODMOR, BOLOVANjE I DRUGA PRIMANjA IZ RADNOG ODNOSA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Godišnji odmor, bolovanje i druga primanja iz radnog odnosa (ostvarivanje prava, oporezivanje i praksa kontrolnih organa)" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 08. juna 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2022.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 39. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 26. i 27. maja 2022. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2022.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANЈU KPE 1/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2022) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 27.04.- 11.05.2022. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

13.04.2022.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 16. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "ODRŽIVI RAZVOJ U USLOVIMA ZELENE TRANZICIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 18., 19. i 20. maja 2022. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.04.2022.

JAVNE NABAVKE U PRAKSI
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Javne nabavke u praksi - od plana do realizacije" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 15. aprila 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 120,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.03.2022.

ULOGA INTERNE REVIZIJE U PROCESU USPOSTAVLJANjA EFIKASNOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I TRENDOVI U IZMJENI REGULATIVE
Poštovane kolegice i kolege, Ovim putem želimo da vas pozovemo na seminar na temu: “Uloga interne revizije u procesu uspostavljanja efikasnog sistema internih kontrola U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA i trendovi u izmjeni regulative”. Seminar se održava u Poslovnom centru „Integra“ (12. sprat), Trg RS br. 8, Banja Luka, dana, 30.03.2022. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova. Prijavljivanje na seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 29.03.2022. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Seminaru (PDF dokument)

22.03.2022.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANJE ZVANJA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi, časopis Finrar organizuje online instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati u aprilu 2022. godine. Rok za prijavu na instruktivnu nastavu je 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

18.03.2022.

DIGITALIZACIJA REVIZORSKIH DOSIJEA
U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na seminar na temu: „Digitalizacija revizorskih dosijea“. Ovaj seminar se zasniva na audio/video prezentaciji gdje će interni revizori imati priliku da upoznaju sa tehnikama i metodama prikupljanja, digitalizacije i arhiviranja dokumentacije. Pored toga, posebna pažnja usmjerena je na kreiranje dokumentacije od strane samih internih revizora i automatizaciju kreiranja dokumentacije na osnovu programa MS Excel i programa MS Word. i preuzmu radni materijal u elektronskoj formi. Predavanja i radni materijal će pripremiti dr Kristina Peštović, vanredni profesor na predmetu: „Revizija kompjuterskih informacionih sistema“, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a sadržaj video predavanja i radni materijal biće dostupan od 29.03.2022. do 05.04.2022. godine. Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 25.03.2022. godine. Nakon što pogledate predavanja i proučite radni materijal dana, 08.04.2022. godine, u 9 časova, biće vam omogućeno da uživo, putem Cisco Webex aplikacije, prisustvujete sastanku sa predavačem radi konsultacija i pitanja u vezi teme seminara. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.03.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje šesti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Revizorsko-forenzička metodologija vođenja razgovora u slučajevima finansijskih prevara”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 25.03.2022. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.03.2022.

POREZI U PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Porezi u praksi Republike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 29. i 30. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALJNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.03.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava za ispite se može izvršiti isključivo online preko nove aplikacije Saveza: eracunovodja.org

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2022.

REGISTRACIJA NA E-RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, svi koji se nisu registrovali na portalu e-računovođa, neohpodno je da to urade do 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

07.02.2022.

UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2021. GODINU I POJAŠNЈENЈA NOVOG NAČINA OBRAČUNA LIČNIH PRIMANЈA I OSTALIH NAKNADA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2021. godinu i pojašnjenja novog načina obračuna ličnih primanja i ostalih naknada" koji će se održati u realnom vremenu 18. februara 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Mr Stefan Blagojević (Finrar doo Banja Luka). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznose: 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku ili 165,00KM (sa PDV-om) po učesniku u cijenu je pored učešća na vebinaru uračunata i štampana verzija Analitičkog kontnog plana.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.01.2022.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 27.01.-15.02.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

19.01.2022.

IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2022.

VEBINAR - BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Vebinar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Vebinar će se održati 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 9 časova u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije uz mogućnost naknadnog gledanja do 04.02.2021. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

29.12.2021.

VEBINAR - NOVINE U OPOREZIVANjU DOHOTKA, DOPRINOSIMA I RADNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Novine u oporezivanju dohotka, doprinosima i radnom zakonodavstvu Republike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu 17. januara 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Radmila Puzić (Inspektorat RS). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

22.12.2021.

FINRAR - APLIKACIJA ZA ANDROID MOBILNE TELEFONE

Poštovani članovi Saveza, od sada Vam je dostupna FINRAR aplikacija za Android mobilne telefone. Aplikacije je osmišljena tako da svim svojim korisnicima dostavi obavještenja o eventualnim izmjenama i dopunama zakona koji se tiču oblasti finansija, računovodstva i revizije, a korisnike takođe obavještava o eventualnim predstojećim događajima te imate mogućnost kontaktiranja svih udruženja. Putem ove aplikacije moćićete se prijavljivati na seminare i vebinare preko E-računovođa.

KORISNIČKO UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.12.2021.

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANjA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“

Poštovani, na dole navedenom linku možete pogledati rezultate ispita za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa".

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.12.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

13.12.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.12.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa novembarskog ispitnog roka 2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2021.

VEBINAR - NOVI KONTNI OKVIR U REPUBLICI SRPSKOJ

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Novi kontni okvir u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 23. decembra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Sara Savanović (Komisija za HOV Republike Srpske) i prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku i u cijenu kotizacije je uračunata štampana verzija novog Analitičkog kontnog plana koji će Vam biti poslat poštom na adresu koju ćete navesti u prijavnom obrascu.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2021.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2022. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2022. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2021. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.11.2021.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje peti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Forenzika finansijskih izvještaja - vježbe za profesionalne forenzičare”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 07.12.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2021.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 01. i 02. decembra 2021. godine u kombinovanoj formi (možete birati jedan od načina): seminar u kristalnoj sali Hotela Bosna Banja Luka ili prenos uživo seminara iz hotela “Bosna” putem Cisco Webex platforme za vebinare. Prijavu za seminar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 25.11.2021. godine isključivo preko aplikacije www.eracunovodja.org. Korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom specijalističkom seminaru možete pogledati na dolje navedenom linku. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2021.

VEBINAR - OBAVEZE UČESNIKA U SISTEMU SPREČAVANjA PRANjA NOVCA I AKTUELNI (NOVI) MODELI PRANjA NOVCA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Obaveze učesnika u sistemu sprečavanja pranja novca i aktuelni (novi) modeli pranja novca" koji će se održati u realnom vremenu 18. i 19. novembra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Edin Jahić (Ministarstvo bezbjednosti BiH), Sara Savanović (Komisija za HOV Republike Srpske), Aleksandar Petković (MUP Srbije) i Borislav Čvoro (SIPA). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku za članove Saveza, a za ostale učesnike iznosi 250,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.11.2021.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 38. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se edukacija održati 25. i 26. novembra 2021. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu za seminar - vebinar potrebno je izvršiti do 22.11.2021. godine, isključivo elektronski putem dole navedenog linka:

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.11.2021.

LINK ZA SEMINAR KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA 2 (KPE2/2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 02.11.-15.11.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA KPE 2/2021

21.10.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2021. godine na linku koji će biti objavljen na veb sajtu Saveza i Finrar-a 02.11.2021. godine, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Rok za prijavu na KPE 2/2021 je produžen do 11.11.2021. godine. Opširnije o KPE 2/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

06.10.2021.

VEBINAR - U SUSRET NOVOM ZAKONU O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST U BiH

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "U susret Novom zakonu o porezu na dodatu vrijednost u BiH" koji će se održati u realnom vremenu 18. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Muharem Mašinović (Pomoćnik direktora Sekteor za poreze UIO), Milica Vidović (Šef Odsjeka za obradu poreskih prijava u Sektoru za poreze UIO), Sedin Mešinović (Šef Odsjeka za reviziju i kontrolu Sekteora za poreze UIO) i Vinko Skoko (Šef odsjeka za velike poreske obveznike UIO). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 117,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.09.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA
Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 22. do 30. oktobra 2021. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 20.10.2021. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.09.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA - OKTOBAR 2021. GODINE
Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnog zvanja sertifikovani računovođa (SR) koja će se održati u oktobru 2021. godine. Više informacija pročitajte u obavještenju.

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

21.09.2021.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Poštovane kolegice i kolege, U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na seminar na teme: I) Registri rizika i risk assesment - procjena rizika u uslovima COVID-19; II) Izrada strateškog i godišnjeg plana interne revizije zasnovanog na objektivnoj procjeni rizika u uslovima COVID-19. Seminar se održava u Gradu Sunca Trebinje, dana, 01.10.2021. godine (petak). Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 28.09.2021. godine.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. novembra 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

09.08.2021.

25. MEĐUNARODNI KONGRES

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 25. međunarodni Kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske, prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i koji se vrednuje u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji sa 10 bodova. Kongres će se održati od 15 – 17. septembra 2021. godine, u kombinovanoj formi, u hotelu „Kardial“, Banja Vrućica i online putem Cisco Webex platforme za vebinare. U skladu sa mišljenjem Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, edukacije je moguće organizovati u formi seminara za ograničen broj učesnika (prema zaključku Republičkog štaba za vanredne situacije), uz poštovanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera (obavezno nošenje maske, dezinfekcija, distanca 2m). Samo učesnici koji su prijavili učešće u hotelu Kardial, mogu rezervisati smještaj. Spisak ovih učesnika biće svakodnevno dostavljan hotelu Kardial radi potvrde rezervacije smještaja. U slučaju bilo kakvih izmjena u smislu dozvoljenog broja učesnika, ovaj broj učesnika biće korigovan. Za učesnike koji se prijave za online učešće na kongresu, biće omogućeno praćenje kongresa uživo, putem Cisco Webex platforme za vebinare. Online učešće na vebinaru podrazumijeva da ste preko računara sa zvučnicima, laptopa ili mobilnog telefona povezani na internet, te instaliranu Cisco Webex Desktop aplikaciju. Uputstvo za instalaciju Cisco Webex Desktop aplikacije, koja je jednostavna za upotrebu, možete preuzeti sa veb sajta www.srrrs.org. Za sve učesnike koji ne budu u mogućnosti da seminar prate uživo, biće omogućen pristup video materijalu od 20. do 24. septembra 2021. godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 051/348-784, 348-785, 348-787

Program 25. kongresa možete pogledati u Afiši na niže navedenom linku (vezi).

AFIŠA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA 25. KONGRES

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.06.2021.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za bnake, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati će se održati 12.07.2021. (ponedeljak) na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci sa početkom u 10 časova.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.06.2021.

LINK ZA SEMINAR IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA (PGO 2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 24.06.-15.07.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

21.06.2021.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2021. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2021. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 30.06.2021. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2021. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

21.06.2021.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.06.2021.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.06.2021.

INTERNI REVIZORI I PREVARE – primjena aplikativnih softverskih rješenja

Udruženje internih revizora (UIR) i Savez računovođa i revizora Republike Srpske (SRRRS) u želji da obezbijede kontinuirano profesionalno usavršavanje internih revizora zajednički realizuju seminar na temu:„INTERNI REVIZORI I PREVARE“ - primjena aplikativnih softverskih rješenja-.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.06.2021.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/21).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU - SAMO LICA KOJA PLAĆAJU KOTIZACIJU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2021.

15. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLjANjU
Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske, organizuje 15. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Mogućnost skokovitih promjena malih zemalja u uslovima pandemije koronavirusa". Simpozijum će se održati u Banji Vrućici u periodu od 16-18. juna 2021. godine u hotelu Kardial. Više informacija pogledajte u obavještenju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.05.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje četvrti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Studije slučaja pranja novca i poreskih utaja na regionalnom i međunarodnom nivou”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 04.06.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2021.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. Aprila 2003. godine, organizuje 37. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 1. i 2. juna 2021. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2021.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U MAJSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u majskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo i raspored ispita.

UPUTSTVO I RASPORED ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.05.2021.

VEBINAR - DODATNA PRIMANjA RADNIKA IZ RADNOG ODNOSA I OBLICI RADA VAN RADNOG ODNOSA U REPUBLICI SRPSKOJ
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Dodatna primanja radnika iz radnog odnosa i oblici rada van radnog odnosa u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 21. maja 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska), Radmila Puzić (Inspektorat Republike Srpske) i mr Stefan Blagojavić (časopis Finrar). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

26.04.2021.

LINK ZA KONTINUIRANU PROFESIONALNU EDUKACIJU 1 (KPE 1/2021)
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 26.04.-10.05.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

12.04.2021.

Obavještenje za računovođe budžetskih korisnika
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Ovim putem obavještavamo vas da će se proljećna edukacija računovođa budžetskih korisnika, u skladu sa Godišnjim planom kontinuirane eduacije za 2021. godinu i sadržajem koji je usvojio Odbor za usavršavanje i obrazovanje kadrova, održati u zadnjoj sedmici maja 2021. godine. O svim aspektima održavanja ove edukacije bićete blagovremeno obavješteni.

09.04.2021.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2021
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2021) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 26.04.- 10.05.2021. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 1/2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

30.03.2021.

Excel za računovođe - online radionica
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje online radionicu Excel za računovođe na temu "Excel kao alat za unapređenje profesionalnih vještina i jačanja produktivnosti računovođa" koji će se održati 16. aprila 2021. godine sa početkom u 11 časova..

Detaljnije podatke o radionici pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA RADIONICU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

29.03.2021.

INSTRUKTIVNA NASTAVA APRIL 2021 - ONLINE
Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Časopis Finrar organizuje online instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "sertifikovani računovođa" (SR). Prijavu na instruktivnu nastavu možete izvršiti najkasnije do 09. aprila 2021. godine putem dole navedenog linka.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE INSTRUKTIVNA NASTAVA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

23.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

15.03.2021.

Odgađa se IV Specijalistički seminar za forenzičke računovođe
Poštovani, Obavještavamo Vas da smo zbog pooštravanja epidemioloških mjera primorani prolongirati specijalistički seminar za Sertifikovane forenzičke računovođe koji je planiran za 19.03.2021. godine (petak) do daljnjeg. S obzirom na interesovanje učesnika te tematiku seminara gdje je poželjno interaktivno učešće učesnika, odnosno direktna komunikacija učesnika i predavača, nismo se odlučili za održavanje ovog seminara u formi webinara. Svi učesnici će biti obavješteni o terminu održavanja ovog seminara čim se za to stvore uslovi. Hvala na razumjevanju.

08.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje četvrti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Studije slučaja pranja novca i poreskih utaja na regionalnom i međunarodnom nivou”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 19.03.2021. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.03.2021.

VEBINAR - Poreske kontrole u Republici Srpskoj (propisi i praksa)
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Poreske kontrole u Republici Srpskoj" koji će se održati u realnom vremenu 19. marta 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska), mr Miroslav Brkić (Ministarstvo finansija Republike Srpske) i Dejan Rakić (advokat). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju VEBINAR-a (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 17. do 21. maja 2021. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

LINK ZA PRIJAVU ISPITA

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2021.

ODLUKA O ORGANIZOVANjU ISPITNIH ROKOVA U 2021. GODINI
Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na 135. elektronskoj sjednici, 26.02.2021. donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2021. godini za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.02.2021.

VEBINAR - Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u RS za 2020. godinu
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2020. godinu" koji će se održati u realnom vremenu 15. februara 2021. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Sara Savanović (Komisija za HOV), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o vebinaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju VEBINAR-a (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kSeminar_porez_na_dobit2m tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2021.25.01.2021.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 25.01.-08.02.2021. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

18.01.2021.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 05.02.2021. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.01.2021.

SEMINAR IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENU U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA SEMINAR GO 2021

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.12.2020.

ODLUKA O NERADNIM DANIMA
Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi 1., 2., 6., 7. i 9. januar 2021. godine zbog Novogodišnjih, Božićnih praznika i Dana Republike.

Kliknite na dole navedeni link i otvoriće Vam se Odluka o neradnim danima.

ODLUKA

21.12.2020.

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE PROFESIONALNO – STRUČNOG ZVANjA „SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA“

Poštovani, na dole navedenom linku možete pogledati rezultate ispita za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa".

REZULTATI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2020.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2021. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2021. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2020. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.12.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 18.12.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

11.12.2020. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.11.2020.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo Vas da će se Specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u elektronskoj formi putem Cisco Webex Desktop aplikacije 10. i 11. decembra 2020. godine sa početkom u 10.00 časova. Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje specijalističkih časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 04.12.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE ZA OVLAŠĆENE REVIZORE

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.11.2020.

LINK SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 23.11.-27.11.2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

18.11.2020.

LINK ZA VIDEO SNIMAK ODGOVORA NA PITANjA U OKVIRU SEMINARA KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, video snimak odgovora na Vaša pitanja u okviru KPE 2/20, koji je odžan u 16.11.2020. godine postavljen je na sajt za online edukacije. Potrebno je samo da kliknete na dole navedeni link i otvoriće Vam se stranica sa video sadržajem.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR KPE 2

18.11.2020.

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE I POTVRDA O SAMOEDUKACIJI

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, ovdje možete preuzeti obrasce Zahtjeva za obnovu licence za 2021. godinu i Potvrdu o samoedukaciji.

Zahtjev za obnovu licence za 2021. godinu (PDF dokument)

Potvrda o samoedukaciji za 2020. godinu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Seminar za korisnike budžeta, s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, održati u formi VEBINAR-a i to u dva dijela:

 • 1. VIDEO PREZENTACIJE (pristup video materijalu od 23. do 27.11.2020. g.)
 • 2. ODGOVORI NA PITANjA (uživo 27.11.2020. sa početkom u 10.00 časova kao i pristup video materijalu do 4.12.2020. g.)

Prijavu za vebinar (koja će zajedno sa uplatom kotizacije, služiti kao osnov za evidentiranje časova/bodova KPE) potrebno je izvršiti do 20.11.2020. godine putem linka navedenog u obavještenju.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije.

UPUTSTVO (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U NOVEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u novembarskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.11.2020.

LINK ZA SEMINAR KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 02.11.-15.11.2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR KPE 2

22.10.2020.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 2/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2020) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 02.11.- 15.11.2020. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 2/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA KPE 2/2020

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

05.10.2020.

VEBINAR - ELEKTRONSKO DOSTAVLjANjE DOKUMENATA UIO, NAPLATA PDV-a PRINUDNIM PUTEM I POVRAT PDV-a

Poštovane koleginice i kolege, ostalo je još manje od tri mjeseca do početka obaveznog podnošenja knjige ulaznih i knjige izlaznih faktura putem e-portala UIO BiH, koje stupa na snagu od 01.01.2021. godine. Da bi smo se na vrijeme pripremili i spremno ušli u novu vrstu digitalne prakse, pripremili smo predavanje u okviru kojeg ćete dobiti instrukcije o svim detaljima ovog procesa, kako bi ovaj način komunikacije u što kraćem periodu postao svojevrsna rutina i olakšao rad kako računovođama tako i poreskim organima. Vebinar se održava 19.10.2020. sa početkom u 10 časova, uz mogućnost naknadnog gledanja do 31.10.2020. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Za sva pitanja o predmetnom vebinaru možete kontaktirati koordinatora vebinara Sinišu Ercega na e-mail-a: sinisa.erceg@srrrs.org ili na broj telefona: 051/431-260, 051/431-270.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti OBAVJEŠTENjE O VEBINARU

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA VEBINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.09.2020.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Poštovane kolegice i kolege, U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na webinar na kojem ćemo obraditi sljedeće teme: „Analiza finansijskih izvještaja za potrebe interne revizije“ i „Primjena metodologije interne ocjene kvaliteta interne revizije“. Online predavanja (uživo) će održati prof. dr Jelena Poljašević (dana, 28.09.2020. sa početkom u 10 časova) i mr Njegoš Pavlović (dana, 29.09.2020. godine sa početkom u 10 časova). Tehnički uslovi za učešće: Da bi ste učestvovali na webinaru neophodno je da posjedujete računar, zvučnike, stabilnu internet vezu, instaliranu Cisco Webex Desktop aplikaciju na vašem računaru i da se prijavite za učešće na webinar-u. Učesnicima webinar-a biće omogućeno da postave pitanja predavačima koristeći audio vezu, video vezu ili porukom (Chat). Posjedovanje kamere i mikrofona nije obavezno osim ukoliko želite da se uključite u audio/video prenos uživo prilikom postavljanja vašeg pitanja. Predavanja traju dva sata (po danu), s tim da ćemo napraviti po jednu pauzu u trajanju od 15 minuta. Prijavljivanje za webinar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju u prilogu ovog mejla i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na webinar i uplatu kotizacije je 24.09.2020. godine. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti OBAVJEŠTENjE

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2020.

24. MEĐUNARODNI KONGRES SE NEĆE ODRŽATI U TRADICIONALNOJ FORMI

Kongresni odbor je na sjednici održanoj 08.09.2020. godine, donio odluku da se 24. Međunarodni kongres neće održati u tradicionalnoj formi. Rukovodeći se principima društveno odgovornog ponašanja, Kongresni odbor je zaključio da 24. Međunarodni kongres, planiran da se održi od 16-18.9.2020. godine u Banji Vrućici, nije moguće organizovati na tradicionalan način, a da se pri tome poštuju sve preporučene mjere, kako bi se rizik zaraze minimizirao.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati odluku Kongresnog odbora

ODLUKA KONGREESNOG ODBORA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2020.

24. MEĐUNARODNI KONGRES

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 24. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Repblike Srpske u Banji Vrućici od 16-18.09.2020. godine pod nazivom: "Održivost poslovanja u uslovima virusa korona: izazovi za računovodstvo, reviziju i finansije".

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati više informacija o KONGRESU

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2020.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u julskom ispitnom roku 2020. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa julskog ispitnog roka 2020. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 07.08.2020. godine (u petak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u julskom ispitnom roku 2020. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

03.08.2020.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.08.2020.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa julskog ispitnog roka 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se predmetna Odluka:

Odluka

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.07.2020.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 04. do 12. septembra 2020. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 31.08.2020. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.07.2020.

LINK ZA SEMINAR IZRADA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 10. avgusta 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR PGO

10.07.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU IZRADA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I PORESKE AKTUELNOSTI U REPUBLICI SRPSKOJ I BRČKO DISTRIKTU BiH

Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, S obzirom da se uslovi za ustaljene forme seminara još uvijek nisu stekli i da su na snazi mjere zaštite od širenja virusa korona, obavještavamo vas da će se predmetni seminar realizovati u digitalnom formatu (webinar) uz štampani materijal (časopis Finrar br 6/20).

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.07.2020.

UPUTSTVO O USLOVIMA POLAGANjA ISPITA I RASPORED ISPITA U JULSKOM ISPITNOM ROKU

U skladu sa Odlukom o dodatnim mjerama zdravstvene zaštite prilikom testiranja kandidata za sticanje profesionalnih zvanja u uslovima prisustva virusa korona SARS-COV-2 koju je donijela Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, broj: 51-2/20, od 21.05.2020. godine, kao i na osnovu Plana mjera zdravstvene zaštite za provođenje ispitnog roka jul 2020. godine koji je donio Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (broj 173/20), od 10.06.2020. godine, Savez je donio i sljedeće uputstvo koje je obavezujuće za sve kandidate koji će polagati ispite u julskom ispitnom roku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati Uputstvo.

UPUTSTVO (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.07.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU IZRADA POLUGODIŠNjEG OBRAČUNA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, informacija o održavanju i načinu izvođenja predmetnog seminara biće objavljena 08.07.2020. godine.

19.06.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 30.06.2020. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2020.

OBAVJEŠTENjE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje III specijalistički seminar za „Sertifikovane forenzičke računovođe“ na temu: „Forenzika javnih nabavki”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 26.06.2020. (petak) godine sa početkom u 10 časova.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2020.

OBAVJEŠTENjE O SEMINARU

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom: „UTICAJ MJERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA VIRUSA KORONA NA POREZE, RADNE ODNOSE I RAČUNOVODSTVO“. Seminar će se održati na: Palama, Bijeljini, Doboju i Banjaluci. Broj mjesta je ograničen u skladu sa propisanim mjerama nadležnih institucija. Popunjavanje termina će se vršiti hronološki kako se učesnici budu prijavljivali. Na prijavi za seminar je potrebno popuniti sva polja čitko, te u kvadratić pored mjesta održavanja naznačiti onaj koji Vam odgovara.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.05.2020.

LINK ZA SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA U DIGITALNOM FORMATU
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, seminar za korisnike budžeta u digitalnom obliku možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Navedeni video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 29. maja 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa digitalnim seminarom za korisnike budžeta i samo pratite uputstva:

LINK SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

21.05.2020.

OBAVJEŠTENjE O PROLONGIRANjU ISPITNOG ROKA

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 131. sjednici, održanoj 21.05.2020. godine donijela Odluku o prolongiranju ispitnog roka. Ispitni rok koji je bio predviđen za 08.-12.06.2020. godine održaće se u novom terminu i to u periodu od 06.-10.07.2020. godine. Predmetnu Odluku kao i raspored održavanja ispita možete pogledati na dole navedenim linkovima:

ODLUKA (PDF dokument)

RASPORED ODRŽAVANjA ISPITA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.05.2020.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE

Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuju seminar iz oblasti interne revizije na temu: „Prikupljanje, obrada i korišćenje finansijskih i nefinansijskih podataka za potrebe interne revizije“. Za razliku od dosadašnjeg načina organizovanja seminara, ovaj seminar se zasniva na audio/video prezentaciji gdje će interni revizori imati priliku da sagledaju primjenu različitih softverskih rješenja za potrebe rješavanja specifičnih zahtjeva interne revizije i preuzmu radni materijal u elektronskoj formi. Program i prijavu na seminar možete pogledati u obavještenju na dole navedenom linku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.05.2020.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja, kao i teme, predmetnog seminara možete pročitati u obavještenju na dole navedenom linku. Uputstvo za priavu na seminar, kao i samu prijavu možete pogledati na dole navedenom linku.

Na niže navedenom linku (vezi) možete pogledati obavještenje o predmetnom seminaru.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti online prijavu na seminar sa uputstvom. Naglašavamo, da je online prijavu potrebno preuzeti na Vaš desktop popuniti i poslati u skladu sa navedenim Uputstvom.

Online PRIJAVA NA SEMINAR SA UPUTSTVOM (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

22.04.2020.

O B A V J E Š T E Nj E
16.04.2020.

LINK ZA APRILSKU KPE 1/2020 U DIGITALNOM FORMATU
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Aprilsku kontinuiranu profesionalnu edukaciju (KPE 1/20) u digitalnom obliku možete preuzeti i pogledati na dole navedenom linku. Navedeni video materijali će biti dostupni na navedenom linku do 10. maja 2020. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa digitalnom KPE 1/20 i samo pratite uputstva:

LINK DIGITALNA KPE 1/20

02.04.2020.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU KPE 1/2020
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu Zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, odluke kriznih štabova organa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, naredbe Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, usmjerenih na sprečavanje širenja ovog virusa, te Zaključake Komisije za računovodstvo i reviziju BiH usvojene na 130. sjednici održanoj 31.03.2020. godine, o usklađivanju KPE sa novonastalom situacijom, i nužnosti održavanja kontinuiteta aktivnosti profesionalnih računovođa, kao Zaključke Upravnog odbora SRR RS, obavještavamo Vas da će se predstojeći ciklus KPE realizovati u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju. Način izvođenja KPE 1/2020 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje (PDF dokument)

Online prijava na Seminar KPE 1 (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

02.04.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. juna 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u junskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

02.04.2020.

ODLUKA O ODGAĐANjU ISPITNOG ROKA ZA JUN MJESEC
Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj 130. sjednici, održanoj 31.03.2020. godine donijela Odluku o odgađanju ispitnog rok za sticanje profesionalnih zvanja za jun mjesec 2020. godine.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi Saveza, Upravni odbor na 18. elektronskoj sjednici održanoj, 31. 03. 2020. g. donio Zaključak o održavanju kontinuirane profesionalne edukacije u izmijenjenoj formi u odnosu na dosadašnju.

Zaključak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

ZAKLjUČAK (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi Saveza i pretplatnici Finrar-a, zbog situacije uzrokovane virusom korona SARS-CoV-2, savjetodavna služba od četvrtka, 26. marta 2020. godine, radi u izmjenjenom režimu i to svaki radni dan u periodu od 09 do 15 časova prema sljedećem rasporedu: od 09 do 12 časova na pitanja pretplatnika će odgovarati prof. dr Duško Šnjegota te ga možete kontaktirati isključivo putem telefona na broj: 066/002-196 ili putem e-mail-a: dusko.snjegota@srrrs.org, a od 12 do 15 časova na pitanja pretplatnika će odgovarati prof. dr Jelena Poljašević te je možete kontaktirati isključivo putem telefona na broj: 066/331-930 ili putem e-mail-a: jelena.poljasevic@ef.unibl.org.

20.03.2020.

VAŽNO OBAVJEŠTENjE
Poštovani članovi, imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu prisustvom korona virusa kao i provođenje mjera koje je propisala Vlada Republike Srpske, Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku da se sva komunikacija sa članovima obavlja isključivo putem telefona ili e-mail-a, a radno vrijeme Saveza će u toku trajanja ovih mjera biti od 08-12 časova. Takođe, Treći specijalistički seminar za forenzičke računovođe planiran za 27.03.2020. godina se otkazuje. Za informacije o ostalim aktivnostima bićete blagovremeno obavješteni. Vjerujemo da će te imati razumjevanja za gore navedene odluke, te Vas srdačno pozdravljamo.

04.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Treći specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Forenzika javnih nabavki”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 27.03.2020. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Transferne cijene i aktuelnosti iz oblasti direktnih poreza u Republici Srpskoj", koji će se održati 13.03.2020. godine u Banjaluci - hotel Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske). Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.03.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2020. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit Instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

26.02.2020.

ODLUKA
Upravni odbor Savez računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj 19.02.2020. godine u Banjoj Luci donio Odluku o utvrđivanju i objavljivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) iz 2018. godine. Odluku možete pogledati u PDF-u na dole navedenom linku.

ODLUKA (PDF)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.02.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u ponedjeljak 10.02.2020. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.01.2020.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje tematski seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2019. godinu (specifični slučajevi iz prakse i odgovori na otvorena pitanja)" koji će se održati 14. februara 2020. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.12.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici donijela sljedeća akta:

Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji Bosne i Hercegovine

Nastavni plan i program za sticanje profesionalnih zvanja

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.12.2019.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2019. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2019. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 17.12.2019. godine (u utorak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2019. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

11.12.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA

REZULTATI ISPITA ZA STICANjE ZVANjA OVLAŠĆENI REVIZOR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.12.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, koji će se održati 16. i 17. decembra 2019. godine u Banjaluci u hotelu "Courtyard by Marriott" na adresi Prvog krajiškog korpusa 33. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističke obuke koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave na predmetnu obuku.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKE OBUKE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.12.2019.

Na osnovu Statuta Udruženja i člana 24. Pravilnika o uslovima sticanja sertifikata ovlašćenog procjenjivača, u sklopu redovne godišnje kontinuirane edukacije, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje specijalistički seminar koji će se održati dana, 13.12.2019. godine, na Banja Luka College, Ul. Miloša Obilića 30, Banja Luka, sa početkom u 11 časova.U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKOG SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 11. i 12. decembra 2019. godine, u Banjaluci u Kristalnoj sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SPECIJALISTIČKOG SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Rok za prijavu je 30.11.2019. godine. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova. Program i prijavu na obuku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju OBUKE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial, Banja Vrućica, 26. i 27. novembra 2019. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

04.11.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Praktični aspekti kontrole poslovnih subjekata u Republici Srpskoj" koji će se održati 18.11.2019. godine u Banjaluci - hotel Jelena sa početkom u 10:30 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske) i Radmila Puzić (Inspektorat Republike Srpske). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2019) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima i MSFI 16 – Zakupi (praktična primjena)" koji će se održati 17.10.2019. godine u Banji Vrućici - hotel Kardial (sala Dunav) sa početkom u 11:00 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 175,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. novembra 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskoom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.09.2019.

Obavještavamo zainteresovane kandidate, da Finrar i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za sticanje sertifikata SR, OR i SRT ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Prijavu na instruktivnu nastavu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava na instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.08.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 23. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "JAČANjE KREDIBILITETA RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE KAO IMPERATIV ZAŠTITE JAVNOG INTERESA", koji će biti održan u Banji Vrućici - hotel Kardial 18., 19. i 20. septembra 2019. godine.

Detaljnije podatke o održavanju KONGRESA možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.08.2019.

Savez računovođa i revizora Repzblike Srpske objavljuje spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje porfesionalno stručnog zvanja "sertifikovani forenzički računovođa" na ispitnim rokovima 18.07. i 09.08.2019. godine.

Spisak pogledajte u PDF dokumentu ispod:

SPISAK (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.07.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske raspisuje Konkurs za objavljivanje napisa u Zborniku radova 23.-eg međunarodnog Kongresa računovođa i revizora Republike Srpske koji će se održati od 18-20. septembra 2019. godine u ZTC Banja Vrućica kod Teslića.


Konkurs i uputstvo autorima za pisanje radova možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

KONKURS (PDF dokument)

UPUTSTVO AUTORIMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2019.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2019. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2019. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 17.06.2019. godine (u ponedeljak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2019. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

12.06.2019. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 21. juna 2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, kao i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i PRIJAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 08.07.2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.06.2019.

U aprilu 2017. započeo je IPA 2013 Twinning projekat »Podrška borbi protiv pranja novca« čiji je korisnik Bosna i Hercegovina. Cilj projekta je povećanje kompetentnost institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv pranja novca do nivoa neophodnog za pristupanje EU i pomoći u poboljšanju zakonodavstva, kapaciteta i sposobnosti relevantnih organa, institucija i agencija da pojačaju saradnju i koordinaciju u oblasti borbe protiv pranja novca; baviće se problemima u vezi sa kapacitetima Finansijsko-obavještajnog odjeljenja (FOO) i drugih specijalizovanih finansijsko istražnih jedinica na svim upravnim nivoima u izvršenju njihovih zadataka; ojačaće saradnju i koordinaciju FOO sa ovim jedinicama i svim drugim tijelima za sprovođenje zakona u BiH i inostranstvu. U okviru projekta je i komponenta, vezana na sprovođenje obuka za obaveznike po Zakonu o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa problematikom pranja novca, ulogi obaveznika po Zakonu, saradnja sa FIU (SIPA FOO), međunarodni akti i standardi i, prikaz prakse R Slovenije na tom području. U okviru projekta je bilo do sada održanih više aktivnosti za obaveznike (notari, advokati, poreseke uprave, bankarski službenici ...). Da bi tu tematiku približili što većem broju obaveznika, u dogovoru sa SIPA FOO (centralni organ za borbu protiv pranja novca u BiH) planiraju se održati jednodnevne aktivnosti i za računovođe i revizore. S tim u vezi, a imajući u vidu da se radi o veoma aktuelnim temama, Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve svoje članove o održavanju pomenutih aktivnosti. Zainteresovani svoje učešće mogu da potvrde na e-mail: rezek16@gmail.com do 10. juna 2019. godine. Agendu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Agenda za Banja Luku (DOC dokument)

Agenda za Sarajevo (DOC dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje interaktivni seminar pod nazivom "Porez na dodatu vrijednost (specifični slučajevi iz prakse)" koji će se održati 03.06.2019. godine u Banjoj Luci - hotel Bosna (Kristalna sala) sa početkom u 10:30 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), Vladimir Milinović (Uprava za indirektno oporezivanje) i Dejan Rakić. Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Program i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.05.2019.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu 07-15. juna 2019. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 31.05.2019. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial (Banja Vrućica), 29. i 30. maja 2019. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

25.04.2019.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 14. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "Održivi razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0 - šanse i ograničenja", koji će biti održan u Banji Vrućici 22., 23. i 24. maja 2019. godine.


Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.04.2019.

OBAVJEŠTENjE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi povodom Vaskršnjih i Prvomajskih praznika od 26. 04. zaključno sa 05. majom 2019. godine i povodom Dana pobjede nad fašizmom, 9. maja 2019. godine.

21.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2019) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Drugi specijalistički seminar na temu "Tajne poreskih rajeva – kako se prikriva novac u off shore finansijskim centrima”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 30.03.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.03.2019.

Radionica na temu Analitički postupci u internoj reviziji
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje radionicu na temu "Analitički postupci u internoj reviziji". Cilj radionice je omogućiti svim učesnicima sticanje novih znanja i informacija o raznovrsnim i aktuelnim pitanjima, kao i razmjenu iskustava s kolegicama i kolegama. Radionica će se održati 29.03.2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Obavještenje

Prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.03.2019.

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske
Savez računovođa i revizora Republike Srpske je 04.02.2019. godine uputilo Zahtjev za davanje mišljenja na dopis Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansije Republike Srpske broj 06.13/063-37/2019 od 24.01.2019. godine. U navedenom dopisu, pozivajući se na Zakon o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj:91/16) navodi se da rukovodilac jedinice za internu reviziju, direktori odjeljenja interne revizije, članovi odbora za reviziju i interni revizori koji su zaposleni u subjektima javnog sektoraobavezno posjeduju certifikat i licencu za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru, odnosno moraju ispunjavati uslov u pogledu posjedovanja certifikata i licence koji izdaje Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srpske.

Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske možete pogledati na dole navedenom linku

Mišljenje

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju seminar pod nazivom "Transferne cijene, porez na dobit i elektronsko podnošenje poreskih prijava", koji će se održati 18.03.2019. godine u Banjaluci - hotel Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske). Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.03.2019.

Obavještavamo zainteresovane kandidate, da Finrar i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za sticanje sertifikata SR, OR i SRT ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Prijavu na instruktivnu nastavu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava na instruktivnu nastavu (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. maja 2019. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

14.02.2019.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu 22. mart - 13. april 2019. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 15.03.2019. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove maj i novembar 2019. godine, a u skladu sa Jedinstvenom programom.

Javni poziv možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Javni poziv (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj, 07. 02.2019. godine donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2019. godini. Ispitni rokovi se organizuju u maju/novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci u periodu: 13. - 17. maja 2019. godine i 11. - 15. novembra 2019. godine.

Odluku možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove maj i novembar 2019. godine, a u skladu sa Jedinstvenom programom.

Javni poziv možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Javni poziv (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj, 07. 02.2019. godine donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2019. godini. Ispitni rokovi se organizuju u maju/novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci u periodu: 13. - 17. maja 2019. godine i 11. - 15. novembra 2019. godine.

Odluku možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.02.2019.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj, 07. 02.2019. godine donijela Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2019. godini. Ispitni rokovi se organizuju u maju/novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci u periodu: 13. - 17. maja 2019. godine i 11. - 15. novembra 2019. godine.

Odluku možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.02.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje jednodnevni seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2018. godinu (specifični slučajevi iz prakse i odgovori na otvorena pitanja)" koji će se održati: 15. februara 2019. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 11 časova, 19. februara 2019. godine u Bijeljini u hotelu Drina sa početkom u 11 časova, i 20. februara 2019. godine na Palama na Ekonomskom fakultetu sa početkom u 10 časova. Predavači su: prof. dr Duško Šnjegota (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpska). Predmetni seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, mikrokreditne organizacije, pružaoce usluga novčanih pošiljki, telekom operatere, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u utorak 12.02.2019. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.02.2019.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA STICANjE SERTIFIKATA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE
Obuka je organizovana na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja internih revizora i Programa obuke za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Program obuke za sticanje ovog sertifikata baziran je na Programu američkog Instituta internih revizora, uz uvažavanje specifičnosti i zahtjeva naše poslovne prakse i okruženja, stoga predstavlja opšti Program i njime se kandidati osposobljavaju da kompetentno i profesionalno obavljaju poslove u oblasti eksterne ocjene kvaliteta interne revizije bez obzira o kojoj djelatnosti ili organizacionoj formi se radi. Predavanja su održali prof. dr Novak Kondić i mr Nevenka Petrović. Obuku je uspješno završilo 25 kandidata kojima su po završetku obuke dodijeljeni sertifikati kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova eksternog ocjenitelja kvaliteta interne revizije. Registar eksternih ocjenitelja kvaliteta interne revizije može se pronaći na internet stranici Udruženja internih revizora www.uir.ba i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske www.srrrs.org. Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske će u narednom periodu ponovo organizovati obuku za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, te svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogu iskazati svoju zainteresovanost putem mejla uir@teol.net ili telefona 051/433-822.

Sliku sa obuke možete preuzetni na linku ispod

Slika sa obuke

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.01.2019.

OBAVJEŠTENjE UIO BiH
Poštovani poreski obveznici,Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do 31.01.2019. godine dužni dostavljati isključivo elektronskim putem preko ePortala UIO. Preduslov za elektronsko podnošenje poreskih prijava je registracija korisnika elektronskih usluga UIO, a obveznici koji ne izvrše registraciju za elektronske usluge UIO neće biti u mogućnosti izvršavati svoje redovne obaveze, tj. podnositi PDV, PDA prijave i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu, što za sobom povlači brojne sankcije. Podzakonski akti, koji regulišu oblast elektronskih usluga UIO i elektronskog podnošenja prijava za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu kao i izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu su: Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18) i Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 82/18).

04.01.2019.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju cjelodnevni seminar ne temu Fiskalizacija u Brčko distriktu BiH koji će se održati 18.01.2019. godine u Brčko distriktu BiH - Dom kulture sa početkom u 10:30 časova. Predavači na seminaru su: Mato Lučić - direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Safet Rizvanović - predsjednik Komisije za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima u Brčko distriktu BiH, Vinko Đuranović - Poreska uprava Republike Srpske i prof. dr Jelena Poljašević - vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci. Predmetni seminar je organizovan u skladu sa programom kontinuirane profesionalne edukacije za nosioce profesionalno-stručnih zvanja Saveza (STR, SR i OR) i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilima o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljniji podaci SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.12.2018.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2. , 3., i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 237/16 od 14.07.2016.g., Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane, 01., 02., 06., 07., 08. i 09. januara 2019. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

28.12.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.12.2018.

Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuju Specijalističku obuku za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, koji će se održati 23. i 24. januara 2019. godine u Banjaluci u hotelu "Jelena" na adresi Jovana Dučića 25. Kotizacija za članove UIR i SRRRS iznosi 495,00KM, a za ostale zainteresovane kandidate iznosi 745,00KM. Uplata se vrši isključivo na žiro račun Udruženja internih revizora kod Addiko banke broj: 552-022-00023116-59. Obuka se priznaje kao program specijalističke kontinuirane profesionalne edukacije kod Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u trajanju od 5 časova.

Obavještenje i prijava za SEMINAR

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u novembarskom ispitnom roku 2018. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2018. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 24.12.2018. godine (u ponedeljak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2018. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

14.12.2018. u 15:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.12.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno–stručnih zvanja
Obavještavamo Vas da će se rezultati i rješenja ispitnih zadataka za ispitni rok novembar 2018. godine, objaviti u petak, 14. decembra u 20.00 časova na veb stranicama entitetskih Saveza, a nakon održane sjednice Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.

06.12.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.11.2018.

Specijalistički seminar za ovlašćene procjenjivače
Na osnovu Statuta Udruženja i člana 24. Pravilnika o uslovima sticanja sertifikata ovlašćenog procjenjivča, u sklopu redovne godišnje kontinuirane edukacije, Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje specijalistički seminar koji će se održati 14. i 15. decembra 2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena.

Obavještenje o SEMINARU

Anketni list za REV sertifikat

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.11.2018.

Povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u srijedu, 21.11.2018. godine. Odluku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 04. i 05. decembra 2018. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u drugom dokumentu možete pronaći obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

08.11.2018.

Časopis Finrar organizuje SEMINAR pod nazivom "Zakon o zaštiti ličnih podataka u praksi", koji će se održati 23.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Ivanka Marković i Dejan Rakić.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.11.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Kardial, Banja Vrućica, 22. i 23. novembra 2018. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • javne nabavke,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

23.10.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Računovodstveni i pravni aspekti finansijskog poslovanja privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica u Republici Srpskoj", koji će se održati 16.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Bosna sa početkom u 10:30 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota i prof. dr Jelena Poljašević.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.10.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i učinaka kroz klasu 9", koji će se održati 30.11.2018. godine u Banjoj Luci, u hotelu Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Predavači na seminaru su: prof. dr Duško Šnjegota i Sara Savanović.


Program i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i priava na SEMINAR (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.10.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.10.2018.

Seminar iz oblasti interne revizije
Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuju seminar iz oblasti interne revizije koji će se održati 23. i 24. oktobra 2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena. Učesnici seminara mogu izabrati i prijaviti učešće na jednoj ili obe radionice u zavisnosti od ličnog interesovanja za ponuđene teme.

Obavještenje

Prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.10.2018.

Dopis predsjednika Republike Srpske
Dopis predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika povodom održavanja 22. Međunarodnog kongresa računovodstvene i revizorske profesije možete pročitati na dole navedenom linku.

Dopis

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.09.2018.

Kontinuirana edukacija za sertifikovanog forenzičkog računovođu
Obavještavamo Vas da Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Prvu specijalističku radionicu za sertifikovane forenzičke rečunovođe na temu: "Analiza finansijskih izvještaja kao alat u otkrivanju finansijske patologije". Seminar će se održati 19. oktobra 2018. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Program i prijavu na navedenu radionicu možete preuzeti na dole navedenom linku

Program i prijava na radionicu

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.09.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obrazac prijave za instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanj (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

06.08.2018.

22. Međunarodni kongres
Obavještavamo Vas da će se 22. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije održati u Banji Vrućici u periodu od 19-21.09.2018. godine.

Afišu možete preuzeti na dole navedenom linku

Afiša 22. Kongresa

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.08.2018.

Sertifikovani forenzički računovođa
Spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje profesionalno stručnog zvanja "sertifikovani forenzički računovođa" na ispitnim rokovima 07.07. i 03.08.2018. godine.

Spisak možete preuzeti na dole navedenom linku

Spisak kandidata koji su položili

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.07.2018.

Obavještenje članovima udruženja internih revizora
Obavještavamo Vas da će se ispit za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor u septembarskom ispitnom roku održati terminima koje možete pogledati na dole navedenom linku. Zbog problema sa sajtom Udruženja internih revizora obavještenja ćemo postavljati na sajt Saveza.

Obavještenje možete preuzeti na dole navedenom linku

SEPTEMBARSKI ROK

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.07.2018.

Važno obavještenje svim učesnicima seminara koji su se prijavili za Banjaluku
Dana 18.07.2018. godine evidentirali smo prijavu vaših predstavnika za učešće na seminaru pod nazivom IZMJENA ZAKONODAVNOG OKVIRA U REPUBLICI SRSKOJ U CILjU POVEĆANjA PLATA za termin 20.07.2018. u sali Pravnog fakulteta u Banjaluci. S obzirom da je kapacitet sale za ovaj termin do momenta zaprimanja vaše prijave u potpunosti popunjen, molimo vas da seminaru prisustvujete u novom terminu 21.07.2018. sa početkom u 10 časova, takođe na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Obavještenje možete preuzeti na dole navedenom linku

Nova prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.07.2018.

Važno obavještenje svim učesnicima seminara koji su se prijavili za Doboj
Evidentirali smo prijavu vaših predstavnika za učešće na seminaru pod nazivom IZMJENA ZAKONODAVNOG OKVIRA U REPUBLICI SRSKOJ U CILjU POVEĆANjA PLATA za termin 20.07.2018. u sali Pravnog fakulteta u Banjaluci. S obzirom da je sa područja Društva Doboj do ovog momenta registrovan značajan broj prijavljenih, seminar za članove ovog društva će se održati u Doboju 25.07.2018. u Kino sali sa početkom u 10 časova.

Obavještenje možete preuzeti na dole navedenom linku

Nova prijava

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.07.2018.

Obavještenje
Obavještenje članovima Saveza računovođa i revizora Republike Srpske u vezi sa obavezom registracije elektronske usluge UIO i obavezom elektronskog podnošenja PDV i PDA prijava.

Obavještenje možete preuzeti na dole navedenom linku

Obavještenje

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.07.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR pod nazivom "Izmjene zakonodavnog okvira u Republici Srpskoj u cilju povećanja plata - praktična primjena", koji će se održati u Banjoj Luci (20.07.2018.), Bijeljini (23.04.2018.) i Palama (24.07.2018.).


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.07.2018.

Zaključak Vlade Republike Srpske
Vlada Republike Srpske je na 179. sjednici održanoj 30.05.2018., nakon razmatranja Izvještaja o radu Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i stanju u oblasti računovodstva i revizije za 2017. godinu donijela Zaključak koji možete pogledati na dole na vedenom linku.

Zaključak

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2018.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2018. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 5 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 27.06.2018. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2018. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

15.06.2018. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.06.2018.

SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA STICANjE SERTIFIKATA O OSPOSOBLjENOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE
U Banjoj Luci, dana 30. i 31. maja 2018. godine, u organizaciji Udruženja internih revizora i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, održana je prva specijalistička obuka za sticanje sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Obuka je organizovana na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja internih revizora i Programa obuke za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije. Program obuke za sticanje ovog sertifikata baziran je na Programu američkog Instituta internih revizora, uz uvažavanje specifičnosti i zahtjeva naše poslovne prakse i okruženja, stoga predstavlja opšti Program i njime se kandidati osposobljavaju da kompetentno i profesionalno obavljaju poslove u oblasti eksterne ocjene kvaliteta interne revizije bez obzira o kojoj djelatnosti ili organizacionoj formi se radi. Predavanja su održali prof. dr Novak Kondić i mr Nevenka Petrović. Obuku je uspješno završilo 55 kandidata kojima su po završetku obuke dodijeljeni sertifikati kojima se potvrđuje kompetentnost za obavljanje poslova eksternog ocjenitelja kvaliteta interne revizije. Registar eksternih ocjenitelja kvaliteta interne revizije može se pronaći na internet stranici Udruženja internih revizora www.uir.ba i Saveza računovođa i revizora Republike Srpske www.srrrs.org. Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske će u narednom periodu ponovo organizovati obuku za sticanje Sertifikata o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, te svi kandidati koji ispunjavaju uslove mogu iskazati svoju zainteresovanost putem mejla uir@teol.net ili telefona 051/433-822.

Slike sa obuke možete preuzetni na linku ispod

Slike sa obuke

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.06.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.03.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske" koji će se održati 15.06.2018. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.


Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.05.2018.

Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ u junu 2018. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 05.06.2018. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.05.2018.

OBAVJEŠTENjE
ORGANIZOVANI PREVOZ NA JAHORINU - Obavještavamo učesnike seminara za budžetske korisnike, hotel Termag, Jahorina, 24. i 25 maj 2018., da postoji mogućnost organizacije prevoza u saradnji sa Društvom računovođa i revizora Banja Luka. Više informacija putem: telefona 051/430-260 ili na e-mail: slavoljub.sikanjic@srrrs.org. Kontakt osoba Slavoljub Šikanjić.

27.04.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 13. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "DIGITALNA EKONOMIJA - Pokretač budućeg ekonomskog rasta", koji će biti održan u Banji Vrućici 16., 17. i 18. maja 2018. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.04.2018.

OBAVJEŠTENjE
Na osnovu člana 2. i 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora RS (br. 237/16 od 14.07.2016.g.), Generalni sekretar donosi Odluku da Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi povodom Prvomajskih praznika i Dana pobjede nad fašizmom, 30.04., 01., 02. i 9. maja 2018. godine.

23.04.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u hotelu Termag na Jahorini, 24. i 25. maja 2018. godine. Glavne teme će biti:

 • sistem finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (PIFC),
 • računovodstveni standardi,
 • porezi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

20.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2018) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.03.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Transferne cijene - priprema dokumentacije i nadzor u skladu sa propisima Republike Srpske" koji će se održati 16.03.2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske prisustvom na seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.


Detaljnije podatke o Seminaru pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.03.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. maja 2018. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2018.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.02.2018.

Istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete
Savez kao kandidat za članstvo u Evropskoj federaciji računovođa i revizora malih i srednjih entiteta (EFAA) promoviše istraživanje o uvjeravanju za male i srednje entitete. Istraživanje, koje će vam oduzeti samo 2-3 minuta, traži stavove evropskih malih i srednjih preduzeća (MSP) o reviziji i alternativama reviziji. Odgovori će nam pomoći da bolje razumijemo vrstu podrške malih i srednjih preduzeća koja najviše trebaju od svojih računovođa. Izvještaj o istraživanju objaviće se u ljeto 2018. godine. Istraživanje se nalazi na sledećem linku:

www.surveygizmo.eu/s3/90066725/EFAA-Assurance-for-SMEs-Survey

14.02.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2017. godinu" koji će se održati 21.02.2018. godine u Bijeljini u hotelu Drina sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.01.2018.

Časopis Finrar u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2017. godinu" koji će se održati 13.02.2018. godine u Banjaluci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za rukovodioce odjeljenja za rizik i menadžment banaka, osiguravajućih društava, računovođa, investicionih fondova i drugih finansijskih organizacija koji će se održati u ponedjeljak 12.02.2018. godine, na Ekonomskom fakultetu (sala 4, 2. sprat) u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.01.2018.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.12.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 26.12.2017. godine (u utorak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

18.12.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.12.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem ovlašćenih procjenjivača u BiH organizuje seminar pod nazivom Analiza vrijednosti preduzeća (teorije i tehnike vrednovanja) koji će se održati 22. i 23.12.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 07. i 08. decembra 2017. godine, u Banjaluci u Piano sali hotela "Bosna". U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje seminar pod nazivom "Interna revizija javnih nabavki", koji će se održati 01.12.2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (sala broj 4) sa početkom u 10 časova. Program, kao i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.11.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 28. i 29. novembra 2017. godine. Glavne teme će biti:

 • popis,
 • računovodstveni standardi,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

01.11.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Finrar d.o.o. Banja Luka u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske ogranizuje seminar za nosioce profesionalno-stručnih zvanja i druga zainteresovana lica pod nazivom "Klasa 9 - računovodstvo troškova". Predmetni seminar će se održati 17.11.2017. godine u hotelu Jelena - Banja Luka sa početkom u 11 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.10.2017.

Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj sjednici održanoj dana, 04.10.2017. godine donio sljedeće odluke: Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa, Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor, Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga, Odluka o objavljivanju prevoda MSFI za SME i Odluka o početku primjene MSFI za SME.

Odluke možete pogledati u PDF dokumentu ispod:

Odluka o objavljivanju prevoda etičkog kodeksa (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izvještavanje (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda međunarodnih standarda i saopštenja revizije pregleda ostalih uvjeravanja i srodnih usluga (PDF dokument)

Odluka o objavljivanju prevoda MSFI za SME (PDF dokument)

Odluka o početku primjene MSFI za SME (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.10.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.10.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje seminar pod nazivom "Praktični primjeri kontrolnih aktivnosti", koji će se održati 23. i 24.10.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Učesnici seminara mogu izabrati i prijaviti učešće na seminaru u jednom od navedenih termina u zavisnosti od ličnog interesovanja za ponuđene teme i nisu obavezni da prisustvuju u oba termina. Kotizacija se odnosi na jedan termin i iznosi: 150,00KM (za članove Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženja internih revizora) ili 200,00KM (za ostale zainteresovane). Učesnici koji žele da prisustvuju u oba termina obavezni su da uplate utvrđenu kotizaciju za svaki termin posebno. Program, kao i prijavu na seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.10.2017.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine u Sarajevu usvojila je Instrukciju o uslovima polaganja ispita.

Instrukciju o uslovima polaganja ispita pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Instrukcija o uslovima polaganja ispita (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.09.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 21. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "ULOGA RAČUNOVODSTVNE I REVIZORSKE PROFESIJE U KREIRANjU FINANSIJSKOG POLOŽAJA POSLOVNIH ENTITETA", koji će biti održan u Banji Vrućici 20., 21. i 22. septembra 2017. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Finrar d.o.o. Banja Luka ogranizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: sertifikovani računovodstveni tehničar, sertifikovani računovođa i ovlašćeni revizor. Instruktivna nastava će se održati u Banjaluci i Bijeljini u periodu od 02. do 31. oktobra 2017. godine ukoliko se prijavi minimalno 15 kandidata po predmetu.

Detaljnije podatke i prijavu na Instruktivnu nastavu pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.09.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 13. do 17. novembra 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

04.07.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske raspisuje konkurs za objavljivanje napisa u Zborniku radova 21. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske koji će se održati od 20-22. septembra 2017. godine u ZTC Banja Vrućica. Rok za dostavu radova je 01. septembar 2017. godine.

Konkurs možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

KONKURS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 21. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "Uloga računovodstvene i revizorske profesije u kreiranju finansijskog položaja poslovnih entiteta" koji će se održati 20-22. septembra 2017. godine u Banji Vrućici (Teslić).

Agendu možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

21. Međunarodni konres SRR RS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora ponovo organizuje radionicu pod nazivom "Excel za revizore", novu grupu kandidata, koja će se održati 11.07.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Program, kao i prijavu na radionicu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u srijedu 12.07.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu (sala 2, prvi sprat) u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2017.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2017. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 15.06.2017. godine (u četvrtak), a lica koja su podnijela zahtjev biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2017. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

12.06.2017. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.06.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem internih revizora organizuje radionicu pod nazivom "Excel za revizore" koja će se održati 16.06.2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Program, kao i prijavu na radionicu možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju RADIONICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

28.04.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 23. i 24. maja 2017. godine. Glavne teme će biti:

 • revizorski izvještaj,
 • PIFC,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

24.04.2017.

Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske na sjednici održanoj 22. decembra 2016. godine donio sljedeće pravilnike:

Pravilnik o vrstama profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji u Republici Srpskoj

Pravilnik o uslovima, načinu i naknadama za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske

Pravilnik o instruktivnoj nastavi i testiranju-ispitima

Pravilnik o načinu i uslovima za izdavanje sertifikata i izdavanje i obnavljanje licenci

Pravilnik o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.04.2017.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine u Sarajevu usvojila Instrukciju o uslovima polaganja ispita za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji koju možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi): .

Detaljniji podaci o INSTRUKCIJI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2017.

OBAVJEŠTENjE
Povodom obilježavama vjerskih i republičkih praznika (Veliki petak, odnosno Vaskrs, Međunarodni praznik rada i Dana pobjede nad fašizmom), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi od 14 -17 aprila, te 01., 02. i 09. maja 2017.

05.04.2017.

12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Saveza računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 12. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju na temu: "BARIJERE EKONOMSKOG OPORAVKA". Simpozijum će biti održan u hotelu Kardial (Banja Vrućica) 11. i 12. maja 2017. godine. Detaljnije podatke možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2017) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 08. do 12. maja 2017. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

05.03.2017.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.03.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar ogranizuje seminar pod nazivom: "Porez na dobit, dokumentacija i izvještaji o transfernim cijenama u Republici Srpskoj" koji će se održati 17.03.2017. godine u Banjoj Luci u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Program i obrazac za prijavu na Seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.02.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u ponedjeljak 06.02.2017. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2017.

OBAVJEŠTENjE
Uplata naknade po osnovu redukcije ispita vrši se na žiro-račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske broj: 562-099-00001629-69 (NLB banka) ili 555-007-00225990-26 (Nova banka).

12.01.2017.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.12.2016.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2., 3., i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 130/12 od 28. februara 2012. g.), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane, 01., 02., 06., 07. i 09. januara 2017. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

16.12.2016.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa novembarskog ispitnog roka 2016. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u novembarskom ispitnom roku 2016. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske.

16.12.2016. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.12.2016.

Udruženje ovlašćenih procjenjivača u BiH u sklopu aktivnosti redovne godišnje kontinuirane edukacije organizuje seminar pod nazivom: "Međunarodni standardi vrednovanja - 2017 (IVS 2017)" koji se odnosi na izmjene i novine u novoj verziji standarda. Seminar će se održati 16. i 17. decembra 2016. godine u Banjoj Luci u hotelu Jelena (TC Emporium). Predavanja će održati Karin Lušnic predstavnik Instituta ovlašćenih revizora Slovenije, inače noslisac ASA (American Society of Appraisers) sertifikata i član Savjetodavnog foruma pri IVSC (International Valuation Standards Council). U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.12.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore i ovlašćene interne revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 01. i 02. decembra 2016. godine, u Banjaluci u hotelu "Jelena" (TC Emporium). U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.11.2016.

Povodom republičkog praznika - Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u ponedjeljak, 21.11.2016. godine. Odluku možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar ogranizuje seminar pod nazivom: "Poreski i računovodstveni aspekti transfernih cijena u praksi" koji će se održati u hotelu Jelena sa početkom u 10 časova. Program i obrazac za prijavu na Seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 24. i 25. novembar 2016. godine. Glavne teme će biti:

 • revizorski izvještaj,
 • PIFC,
 • porezi,
 • radni odnosi i
 • pitanja i odgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

03.11.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj 31.10.2016. godine donijela Odluku o iznosu naknade nostrifikacije sertifikata. Odluku Komisije možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Odluka (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

01.11.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na svojoj sjednici održanoj 31.10.2016. godine donijela odluku o prolongiranju roka za rješavanje zahtjeva za redukciju ispita do kraja novembra. Zaključak Komisije možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Zaključak (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.10.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Klasa 9 - Računovodstvo troškova" koji će se održati 21. oktobra 2016. godine u hotelu Jelena (TC Emporium) sa početkom u 11 časova. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Seminaru (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje seminar pod nazivom "Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu republike Srpske" koji će se održati 14. oktobra 2016. godine u hotelu Bosna sa početkom u 10 časova. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Seminaru (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 12.09.2016. godine donijela Odluku o prolongiranju roka za podnošenje zahtjeva redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Odluci (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 11.06.2016. godine donijela Odluku o visini naknade za obradu zahtjeva u postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o Odluci (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.09.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 12.09.2016. godine donijela Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH, kao i Odluku o visini naknade za priznavanje zvanja i ispita. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Pravilnik o uslovima i postupku redukcije ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH

Odluku o visini naknade za priznavanje zvanja i ispita

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 20. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE KAO KATALIZATOR RASTA EKONOMIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 15., 16. i 17. septembra 2016. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.09.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. novembra 2016. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

21.07.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje jubilarni 20. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "Finansijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije" koji će se održati 15-17. septembra 2016. godine u Banji Vrućici (Teslić) . Program Kongresa će biti ubrzo objavljen na sajtu i poslat uz Finrar broj 7/16.

Prijavu za 20. Međunarodni kongres možete preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Prijava za 20. Međunarodni konres SRR RS (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 04.07.2016. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.06.2016.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2016. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2016. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata i zahtjev za izdavanje licence (za Sertifikovane računovođe i Sertifikovane računovodstvene tehničare). Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. U svrhu naknade za izdavanje licence plaća se 20 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republčike Srpske.

13.06.2016. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar organizuju seminar pod nazivom „Pravni, poreski i računovodstveni aspekti Zakona o radu Republike Srpske“ koji će se održati 17. juna 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa početkom u 10 časova. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku. Nosioci profesionalno-stručnih zvanja prisustvom na ovom seminaru ostvaruju 5 časova KPE u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.05.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 02. i 03. juna 2016. godine, u hotelu "Termag" na Jahorini. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 24. i 25. maj 2016. godine. Glavne teme će biti:

 • legislativa
 • PIFC
 • MRS JS, i
 • pitanja i osgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Program i obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Online prijava na Seminar (PDF dokument).

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, popuniti i kliknuti na prijavi.

26.04.2016.

OBAVJEŠTENjE
Povodom obilježavama vjerskih i republičkih praznika (Veliki petak, odnosno Vaskrs, Međunarodni praznik rada i Dana pobjede nad fašizmom), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane 29. aprila, 01., 02. i 09. maja 2016.

Ispiti za sticanje profesionalnih zvanja zakazani za 9. maj 2016. godine će se održati prema predviđenom rasporedu.

12.04.2016.

11. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Banjaluke uz podršku Saveza računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 11. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju na temu: "EKONOMIJE MALIH ZEMALjA U USLOVIMA POJAČANIH GLOBALNIH IZAZOVA". Simpozijum će biti održan u hotelu Kardial (Banja Vrućica) 19. i 20. maja 2016. godine. Detaljnije podatke možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2016) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.03.2016.

Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o. Banja Luka i ove godine organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja: ovlašćeni revizor, sertifikovani računovođa i sertifikovani računovodstveni tehničar. Detalje možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.03.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine u Mostaru, donijela Odluku o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji i Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata.

Pravilnik o nostrifikaciji sertifikata

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. maja 2016. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

02.03.2016.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2016. godini, a koji će se održatu u periodu od 09. do 13. maja i od 14. do 18. novembra 2016. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta.

Odluka (PDF dokument)

Raspored polaganja ispita u majskom roku (PDF dokument)

15.01.2015.

Obavještenje o promjeni mjesta održavanja seminara Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj

U obavještenju o rasporedu održavanja seminara Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj došlo je do štamparske greške vezano za mjesto održavanja seminara planiranog za subotu 13.02.2016. godine. Pedmetni seminar će se u subotu 13.02.2016. godine umjesto na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci održati na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Zahvaljujemo se na razumjevanju.

12.01.2016.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.01.2016.

OBAVJEŠTENjE
Seminar na temu: "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu za pravna lica i budžetske korisnike i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima" održaće se u periodu od 21. januara do 13. februara 2016. godine, a tačan raspored održavanja po gradovima biće objavljen 11. januara 2016. godine na našem web sajtu.

29.12.2015.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2.,3. i 8. Zakona o praznicima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 43/07) i člana 52. Statuta Saveza računovođa i revizora Republike Srpske br. 130/12 od 28. februara 2012. godine, Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi dane 01., 02., 06., 07., 08. i 09. januara 2016. godine, zbog Novogodišnjih, Božićnih i državnih praznika.

17.12.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovane kandidate da je u toku prijava za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja "Sertifikovani forenzički računovođa". Usvajanjem novog Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni Glasnik RS br. 94/15), pored postojećih računovodstvenih, definisana su i druga zvanja u srodnim profesijama, između ostalih i zvanje "Sertifikovani forenzički računovođa". Na ovaj način je i sama profesija forenzičko računovodstvo postiglo legalnost čime su stvorene pretpostavke za njen dalji razvoj i unapređenje.

Obrazac prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.12.2015.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

14.12.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

30.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore, ovlašćene interne revizore i sertifikovane feorenzičke računovođe o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije koji će biti održan 14. i 15. decembra 2015. godine, u hotelu "Bosna" u Banja Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

26.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je u saradnji sa časopisom "Finrar" na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci 20.11.2015. godine održao seminar pod nazivom "KLASA 9 - računovodstvo troškova" na kojem su obrađene sljedeće teme: raspoređivanje troškova na nosioce u pogonskom obračunu i upravljačko računovodstvo kao informaciona osnova za donošenje različitih odluka. Na seminaru je prisustvovalo 83 učesnika.

18.11.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.11.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar pod nazivom "KLASA 9 - računovodstvo troškova" koji će se održati 20.11.2015. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci sa početkom u 11 časova. Program i prijavu na predmetni seminar možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.11.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 29.10.2015. godine u Sarajevu usvojila INSTRUKCIJE O KRITERIJIMA I USLOVIMA POLAGANjA ISPITA za sticanje profesionalno-stručnih zvanja sertifikovani računovođa, ovlašćenog revizora i sertifikovanog računovodstvenog tehničara.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Instrukciju o kriterijima i uslovima polaganja ispita.

Instrukcija (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.10.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA, a na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 17. i 18. novembra 2015. godine. Glavne teme će biti:

 • trezor
 • budžetski sitem i PDV
 • izvještavanje
 • primjena standarda, te
 • pitanja i osgovori na gore navedene teme.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.10.2015.

Zaključke sa 19. Međunarodnog kongresa Savez računovođa i revizora Republike Srpske "Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja" održanog 24-26.09.2015. godine u Banji Vrućici možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Zaključci 19. Međunarodnog kongresa (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.10.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

25.09.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u PDF-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (PDF-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.09.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 09. do 13. novembra 2015. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u novembarskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

27.07.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 19. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE I UPRAVLjANjE KAO DETERMINANTE USPJEŠNIJEG POSLOVANjA", koji će biti održan u Banji Vrućici 24., 25. i 26. septembra 2015. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.06.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati u petak 26.06.2015. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o održavanju Seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.06.2015.

Udruženje internih revizora Republike Srpske organizuje Seminar o internoj reviziji na temu: "Izvještavanje o rezultatima i unapređenje kvaliteta u internoj reviziji".


Predmetni Seminar će biti održan u Banja Luci, u hotelu "Jelena", u petak, 03. jula 2015. godine, sa početkom u 9:00 časova.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.06.2015. u 14:00

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka.

12.06.2015. u 14:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.06.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanim za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

18.05.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 02. i 03. juna 2015. godine. Glavne teme će biti:

 • legislativa
 • revizorski izvještaji
 • porezi
 • trezor
 • PIFC, i
 • pitanja i osgovori.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.04.2015.

OBAVJEŠTENjE
U skladu sa odredbama člana 2.,3. i 7. Zakona o praznicima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 43/07), Savez računovođa i revizora Republike Srpske neće raditi u vrijeme uskršnjih i prvomajskih praznika, i to: 10. i 13. aprila; 01., 02. i 09. 05. 2015. godine.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve članove da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 1 (KPE 1/2015) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresoovane kandidate da će se u petak 03.04.2015. godine održati seminar „PORESKI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI TRANSFERNIH CIJENA“ prema rasporedu koji možete preuzeti u dokumentu na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.03.2015.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u PDF-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (PDF-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

05.03.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
 • OVLAŠĆENI REVIZOR i
 • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 11. do 15. maja 2015. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavama za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovani računovođa (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.03.2015.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj dana 27.02.2015. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnih rokova u 2015. godini, a koji će se održatu u periodu od 11. do 15. maja i od 09. do 13. novembra 2015. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta

Odluka (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u majskom roku (Word dokument)

Raspored polaganja ispita u novembarskom roku (Word dokument)

19.01.2015.

Upravni odbor Udruženja internih revizora, je dana 26.12.2014. godine, donio je Odluku o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2015. godini

Odluka o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2015. godini

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

12.01.2015.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

16.12.2014. u 17:00

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja.

Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad trebaju podnijeti pismeni Zahtjev u roku od 7 dana od dana objavljivanja rezultata ispita, nakon čega će biti obaviješteni o terminu uvida.

Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net ili putem faksa na broj: 051/348-795 ili na adresu Ul. Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka..

16.12.2014. u 12:00

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava ovlašćene revizore o održavanju Specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore koji će biti održan 26. i 27. novembra 2014. godine, u hotelu "Bosna" u Banja Luci. U prilogu niže možete pogledati detaljnije podatke o temama Specijalističkog seminara koje će biti obrađene, a u istom dokumentu možete pronaći i obrazac Prijave za predmetni seminar.

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA i obrazac Prijave (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.11.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA, a na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva" održati u Banji Vrućici (Teslić), 25. i 26. novembra 2014. godine. Glavne teme će biti:

 • trezor
 • budžetski sitem i PDV
 • izvještavanje
 • primjena standarda, te
 • pitanja i osgovori na gore navedene teme.

Na niže navedenom linku (vezi) možete preuzeti Obrazac prijave za Seminar.

Obrazac za prijavu na Seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

31.10.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da mogu preuzeti obrazac Zahtjeva za obnovu licence za profesionalno-stručno zvanje

 • Sertifikovani računovođa
 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
i obrazac potvrde o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja.
Obrasce zahtjeva i potvrde možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac Zahtjeva za obnovu licence (PDF dokument)

Obrazac Potvrde poslodavca (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.10.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava zainteresovana lica da će se SEMINAR KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE 2 (KPE 2/2014) održati prema rasporedu koji možete pogledati u dokumenta na niže navedenom veb linku (vezi):

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.09.2014.

"Finrar" d.o.o. Banja Luka, na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, organizuje INSTRUKTIVNU NASTAVU za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke o INSTRUKTIVNOJ NASTAVI i obrazac za prijavu pogledajte u Word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju INSTRUKTIVNE NASTAVE i obrazac (Word-ov dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, objavila JAVNI POZIV za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:

 1. Uvod u finansijsko računovodstvo
 2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
 3. Menadžment i komunikacije
 4. Informacione tehnologije i primjene
 5. Poslovno pravo i porezi
 6. Primjena upravljačkog računovodstva
 7. Finansijsko izvještavanje
 8. Revizija i sistemi interne kontrole
 9. Primjena finansijskog menadžmenta
 10. Napredno upravljačko računovodstvo
 11. Napredna revizija
 12. Napredno finansijsko izvještavanje
 13. Napredni finansijski menadžment
 14. Strategijski menadžment


Detaljnije podatke o JAVNOM POZIVU pogledajte u word-ovom dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o JAVNOM POZIVU (Word dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

08.09.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je, dana 05.09.2014. godine, donijela ODLUKU o organizovanju ispitnog roka za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji, za svih 14 predmeta, a koji će se održati u periodu od 10. do 14. novembra 2014. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.


Komisija je takođe donijela i RASPORED polaganja predmetnih ispita za:

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐU,
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA i
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA


Detaljnije podatke iz ODLUKE, RASPOREDA i obrasce pogledajte u pdf-ovim i word-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o ODLUCI o organizovanju ispitnog roka (Word dokument)

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita (Word dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovođu (PDF dokument)

Obrazac prijave za Ovlašćenog revizora (PDF dokument)

Obrazac prijave za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara (PDF dokument)

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita u ispitnom roku u novembru 2014. godine (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

03.08.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 18. MEĐUNARONI KONGRES na temu: "ZNAČAJ I ULOGA RAČUNOVODSTVA, REVIZIJE I FINANSIJA U PROCESU EKONOMSKOG OPORAVKA", koji će biti održan u Banji Vrućici 18, 19. i 20. septembra 2014. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.06.2014.

Udruženje internih revizora Republike Srpske organizuje Seminar o internoj reviziji "Izvođenje interne revizije"


Predmetni Seminar će biti održan u Banja Luci, u hotelu "Bosna", u petak, 11. jula 2014. godine, sa početkom u 9:00 časova, ujutro.


Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

23.06.2014. u 12:51

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT


Rješenja ispitnih zadataka:

Detaljnije podatke o rješenjima ispitnih podataka pogledajte u sljedećim Word-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo-rješenja

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo-rješenja

Predmet 3-Menadžment i komunikacije-rješenja

Predmet 4-Informacijske tehnologije i primjena-rješenja

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-juni-rješenja

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva-rješenja

Predmet 7 - Finansijsko izvještavanje 2-rješenje

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2-juni-rješenja

Predmet 8 - Revizija i sistemi interne kontrole-rješenje

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-juni-rješenja

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta-rješenja

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo-rješenja

Predmet 11-Napredna revizija-rješenja

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje-rješenja

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment-rješenja

Predmet 14-Strategijski menadžment-rješenja

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.


Isti SEMINAR će obuhvatiti i temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj


Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2014.


Obavještavamo kandidate da će se ispiti za sticanje profesionalno-stručnih zvanja u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske, zakazani za 09. i 10. jun 2014. godine, prema predviđenom rasporedu, održati na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, u ul. Majke Jugovića broj 4.

26.05.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na 80. sjednici, dana, 23.05. 2014.g. donijela je ODLUKU o organizovanju vanrednog ispitnog roka za kandidate koji zbog stanja elementarne nepogode nisu bili u mogućnosti pristupiti ispitima u redovnom majskom ispitnom roku. Stoga je odobren vanredni rok u okviru majskog ispitnog termina za sticanje profesionalno - stručnih zvanja u računovodstvu i reviziji.

Odobreni ispitni rok organizovaće se u Banjaluci i Tuzli (entitetski Savezi će naknadno objaviti tačnu lokaciju održavanja ispita) prema sljedećem rasporedu:

 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 10.00 časova - Finansijsko izvještavanje 2
 • 09.06.2014.g. (ponedjeljak) u 15.00 časova - Revizija i sistemi interne kontrole
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 10.00 časova - Primjena finansijskog menadžmenta
 • 10.06.2014.g. (utorak) u 15.00 časova - Primjena upravljačkog računovodstva

Odluka o organizovanju vanrednog ispitnog roka (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

23.05.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis "Finrar" uplatili su 10.000,00 KM u Fond solidarnosti Vlade Republike Srpske za saniranje posljedica velikih poplava u Republici. Takođe, u Doboj je obezbjeđena i dostavljena veća količina maski, rukavica, čizama, i ostalih sredstava potrebnih svima onima koji rade na čišćenju grada. U svrhu humanosti, zaposleni Saveza doniraće i 10% svojih zarada u Fond solidarnosti Vlade Republike Srpske, kako bi pomogli najugroženijima.

Saopštenje za javnost (Word dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

20.05.2014.


17.05.2014.

Obavještavamo lica koja su namjeravala da prisustvuju Seminaru za korisnike budžeta (zakazanom za 20. i 21. maj 2014.) da se Seminar odgađa za 03. i 04. juni 2014. godine! Seminar je odgođen zbog stanja prirodne nepogode!

Generalni sekretar prof. dr Novak Kondić

16.05.2014.

Obavještavamo sve kandidate da se ispit za sertifikovanog računovođu odgađa do daljnjeg a zbog stanja prirode nepogode!

Generalni sekretar prof. dr Novak Kondić

30.04.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske organizuju 23. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".


Seminar se neće održati 20. i 21. maja 2014. godine kako je planirano, već 03. i 04. juna 2014. (vidi vijest na vrhu), u Banji Vrućici. Seminar se organizjuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skaldu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj konroli.


Detaljnije podatke o održavanju seminara i dr. odnosno Prijavu za seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod

Prijava i ostali podaci o održavanju seminara (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.04.2014.

9. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju biće održan 29. i 30. maja 2014. godine, u Tesliću, u banji "Vrućici", u hotelu "Kardial".

Detaljnije informacije možete pronaći u priloženom linku na PDF dokument ispod ovog teksta.

9. Međunarodni simpozijum (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.03.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na sjednici održanoj 20.03.2014. godine, donijela je Zaključak o tome da sva lica koja su započela program obuke i sertifikacije po prethodnoj Odluci Komisije RRBiH o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH (br. 88/09 od 24.08.2009.g.) imaju pravo završiti taj program obuke.

Zaključak (Word dokument)

17.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava članove društva o održavanju seminara: Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2014)

Detaljnije podatke o datumu, času i mjestu održavanja seminara i dr. pogledajte u PDF dokumentu ispod

Obavještenje (PDF dokument)

05.03.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske obavještava sve zainteresovane da će se ispit za sticanje profesionalno-stručnih zvanja Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor, održati, u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine, na Ekonomskom fakultetu, u ulici Majke Jugovića br. 4 u Banja Luci. Za detaljnije informacije pogledajte ovaj dokument ispod.

Obavještenje (PDF dokument)

04.03.2014.

Na linku niže možete skinuti Obavještenje "Finrar" d.o.o. Banja Luka o organizovanju instruktivne nastave za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno stručnih zvanja

 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA (SRT)
 • SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE (SR)
 • OVLAŠĆENOG REVIZORA (OR)

U okviru ovog obavještenja nalazi se i Obrazac prijave za instruktivnu nastavu

Obavještenje (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja OVLAŠĆENI REVIZOR (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVOĐE (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


Na linku niže možete skinuti Obrazac prijave za ispit za sticanje zvanja SERTIFIKOVANOG RAČUNOVODSTVENOG TEHNIČARA (za ispitni rok u terminu od 12. - 16. maja 2014. godine)

Obrazac (PDF dokument)


25.02.2014.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH, na sjednici od 13.02.2014. godine, donijela je Odluku o organizovanju ispitnog roka u periodu od 12. do 16. maja 2014. godine, u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci, za sve nivoe znanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta

Odluka (Word dokument)

03.02.2014.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije 05.02.2014. u 10 časova na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci u sali broj 4

Obavještenje o održavanju Seminara (PDF dokument)

03.02.2014.

Prijava (obrazac) za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora

Prijava (obrazac) za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora

Preuzmi dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

17.01.2014.

Upravni odbor Udruženja internih revizora, 24.12.2013. godine, donio je Odluku o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2014. godini

Odluka o rasporedu termina održavanja instruktivne nastave i ispita za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora u 2014. godini

10.01.2014.

Obavještenje za seminar za izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu

Obavještenje za seminar za izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu

08.01.2014.

Nova Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH (Komisije za računovodstvo i reviziju BiH) od 03.12.2013. godine

Odluka o uslovima za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH

4.12.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

4.12.2013.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2013. godine

Preuzmi fajl

13.11.2013.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

08.11.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2013.

Preuzmi fajl

04.11.2013.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu 11-15. novembra 2013. godine

Preuzmi fajl

04.11.2013.

Instrukcije o kriterijima i uslovima polaganja ispita.

Preuzmi fajl

01.11.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

10.10.2013.

Obavještenje za seminar KPE 2, oktobar - novembar 2013.

Preuzmi fajl

25.09.2013.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Srtifikovani računovođa (SR)
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

16.09.2013.

Rezultati ispita.

Preuzmi fajl

13.09.2013.

Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora.

Preuzmi fajl

13.09.2013.

Odluka o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

23.08.2013.

Spisak kandidata koji su položili ispit za sticanje zvanja ”Sertifikovani forenzički računovođa”

Preuzmi fajl

26.07.2013.

OBAVIJEST
Savez računovođa i revizora Republike Srpske planira korištenje kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u periodu od 29.07. do 18.08.2013. god., te u tom periodu neće raditi.

18.07.2013.

Ispit za sticanje profesionalno - stručnog zvanja Sertifikovani forenzički računovođa održaće se 26.07.2013.(petak) godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci (Sala br.1) sa početkom u 15 časova.

09.07.2013.

Prezentacije sa seminara za banke.

Preuzmi fajl

08.07.2013.

17. Međunarodni kongres Saveza računovođa i revizora Republike Srpske: zaključak o izboru glavne teme i tema po danima - posljednja izmjena (16.07.2013.)

05.07.2013.

Prijava za ispit.

Preuzmi fajl

01.07.2013.

Obavještenje o održavanju seminara za banke.

Preuzmi fajl

17.06.2013.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Rezultati ispita - ispitni rok maj 2013. godine

Preuzmi fajl

14.06.2013.

Obavještenje o održavanju seminara: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja.

Preuzmi fajl

14.05.2013.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike.

Preuzmi fajl

08.05.2013.

Odluka o neradnom danu.

Preuzmi fajl

02.04.2013.

Obavještenje o održavanju seminara.

Preuzmi fajl

19.03.2013.

Na osnovu člana 37. stav 1 alineja 1 i 38. stav 1 Statuta Saveza br. 130/12 od 28.02.2012.g., a po prijedlogu Društava računovođa i revizora Istočno Sarajevo - Sokolac br. 04/13 od 25. 02. 2013.g., Skupština Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj I redovnoj sjednici održanoj dana, 27.02.2013. godine, u Banjaluci donijela odluku o imenovanju člana Upravnog odbora.

Preuzmi fajl

19.03.2013.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje intruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Sertifikovani računovođa (SR)
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

05.03.2013.

Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora.

Preuzmi fajl

04.03.2013.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja.

Preuzmi fajl

01.03.2013.

Odluka o organizovanju ispitnog roka i raspored polaganja ispita.

Odluka, Raspored

26.02.2013.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji BiH (Službeni glasnik BiH br. 42/04) i Statuta Komisija za računovodstvo i reviziju BiH (usaglašeni prečišćeni tekst od 10.03.2006.g.) Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na sjednici održanoj dana, 15.02.2013.g. donosi zaključak: Komisija je jednoglasno zaključila da se sertifikati izdati u Bosni i Hercegovini nezavisno stiču i priznaju na cijeloj njenoj teritoriji, dok se kandidatima licenca izdaje od strane profesionalnog tijela gdje se provodi godišnja kontinuirana profesionalna eudkacija.

Preuzmi fajl

26.02.2013.

Zaključak o davanju saglasnosti.

Preuzmi fajl

17.01.2013.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u skladu sa Odlukom o uvođenju profesionalno stručnog zvanja sertifikovani forenzički računovođa br. 426/12 od 12.12.2012. godine organizuje instruktivnu nastavu i ispit.

Pozivamo zainteresovane kandidate za sticanje ovog profesionalo-stručnog zvanja da priloženu prijavu popune i dostave na adresu: Petra Kočića 59, 78000 Banja Luka ili putem faksa na broj: 051/348-795.

Nastava i ispit će se održati u I i II kvartalu 2013. godine pod uslovom da se prijavi najmanje 30 kandidata. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2013. godine. O mjestu i terminima održavanja instruktivne nastave obavijestićemo Vas naknadno.

Za više informacija možete se obratiti na telefon 051/348-784.

Preuzmi fajl

04.01.2013.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske".

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rezultati ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

07.12.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - novembar 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

26.11.2012.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora.

Preuzmi fajl

15.11.2012.

Seminar za budžetske korisnike

Preuzmi fajl

13.11.2012.

Seminar o internoj reviziji

Preuzmi fajl

07.11.2012.

Obavještenje i prijava za ispit, ispitni rok 30. novembar 2012.

Obavještenje, Prijava

24.10.2012.

Skupština Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na svojoj telefonskoj sjednici dana, 23.10.2012. godine donijela odluku o izmjeni odluke o izboru članova Skupštine Saveza.

Preuzmi fajl

15.10.2012.

Obavještenje o rasporedu seminara KPE 2 (KPE 2/2012)

Preuzmi fajl

25.09.2012.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka, organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • sertifikovani računovođa (SR)
 • ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

12.09.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

10.09.2012.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu od 12. do 16. novembra 2012. godine

Preuzmi fajl

07.09.2012.

Na osnovu člana 5. tačka 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 42/04), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici 06.09.2012. donijela odluku o organizovanju ispitnog roka u novembru za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji za svih 14 predmeta, a isti će se održati u periodu od 12. do 16. novembra 2012. godine u Mostaru, Sarajevu i Banjaluci.

Preuzmi fajl

07.09.2012.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije, a u skladu sa Jedinstvenim programom iz predmeta:

 • Uvod u finansijsko računovodstvo
 • Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
 • Menadžment i komunikacije
 • Informacione tehnologije i primjene
 • Poslovno pravo i porezi
 • Primjena upravljačkog računovodstva
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i sistemi interne kontrole
 • Primjena finansijskog menadžmenta
 • Napredno upravljačko računovodstvo
 • Napredna revizija
 • Napredno finansijsko izvještavanje
 • Napredni finansijski menadžment
 • Strategijski menadžment

Preuzmi fajl

10.07.2012.

Prezentacija sa seminara za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske institucije, održan 09.07.2012. godine.

Preuzmi fajl

27.06.2012.

Prezentacija sa seminara "Obuka za revizore iz Međunarodnih standarda revizije" (26.06.2012.)

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rješenja zadataka sa ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

19.06.2012.

Rezultati ispita - maj 2012. KRRBH

Preuzmi fajl

14.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Banja Luka, Udruženjem internih revizora i Udruženjem ovlašćenih procjenjivača, organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu: "Procjena rizika u reviziji finansijskih izvještaja"

Preuzmi fajl

13.06.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar: "Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske"

Preuzmi fajl

29.05.2012.

Obavještavamo Vas da FINRAR organizuje seminar na temu "PRAKTIČNA PRIMJENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH" koji će se održati u petak 29.06.2012. godine u Banjaluci u hotelu Bosna sa početkom u 09:30 časova. Seminar je namijenjen ugovornim organima obveznicima primjene Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima i drugim licima zainteresovanim za ovu oblast. Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 175,00KM po učesniku. U cijenu kotizacije uračunat je priručnik u okviru kojeg se nalaze prijedlozi obrazaca koji se pojavljuju u postupcima javnih nabavki, kako na strani ugovornog organa, tako i na strani ponuđača (obavještenja, odluke, zahtjevi, žalbe i dr.).

Preuzmi fajl

03.05.2012.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske, na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuju 19. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Seminar će se održati 22. i 23. maja 2012. godine, u Banji Vrućici.

Seminar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se u skladu sa Pravilima o kontinuiranoj edukaciji.

Seminar je namijenjen: rukovodiocima i zaposlenima u finansijama, računovodstvu, internoj reviziji i internoj kontroli.

Preuzmi fajl

05.04.2012.

Imajući u vidu značajnu zainteresovanost za sticanje zvanja Ovlašćenog internog revizora, Udruženje internih revizora, u skladu sa Statutom i Pravilnikom o uslovima za sticanje zvanja Ovlašćeni interni revizor, organizuje instruktivnu nastavu za sve kandidate koji se prijave za sticanje zvanja Ovlašćenog internog ravizora, u skladu sa Planom i programom edukacije za sticanje zvanja Ovlašćenog internog ravizora.

Preuzmi fajl

04.04.2012.

Obavještenje o održavanju seminara KPE 1/2012

Preuzmi fajl

19.03.2012.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje profesionalno-stručnih zvanja:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT),
 • Sertifikovani računovođa (SR),
 • Ovlašćeni revizor (OR).

Preuzmi fajl

14.03.2012.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno-stručnih zvanja

Preuzmi fajl

09.03.2012.

Odluka o organizovanju ispita

Preuzmi fajl

06.03.2012.

Poreski kalendar za 2012. godinu

Preuzmi fajl

06.03.2012.

Obavještenje za seminar: "Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama BiH"

Preuzmi fajl

20.02.2012.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije

Preuzmi fajl

09.02.2012.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

28.01.2012.

Obavještenje o izmjeni mjesta održavanja seminara za sertifikovane računovođe i ovlašćene revizore Društva Banja Luka.

Preuzmi fajl

25.01.2012.

Obavještenje za banke.

Preuzmi fajl

11.01.2012.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

13.12.2011.

Rješenja ispitnih zadataka - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

12.12.2011.

Rezultati ispita - ispitni rok novembar 2011.

Preuzmi fajl

6.12.2011.

Zahtjev za obnovu licence i formular "Potvrda o sastavljanju ili učestvovanju u sastavljanju najmanje jednog finansijskog ili revizorskog izvještaja"

Zahtjev za obnovu licence, Formular

16.11.2011.

Obavještenje o održavanju specijalističkog seminara kontinuirane profesionalne edukacije ovlašćenih revizora

Preuzmi fajl

09.11.2011.

Seminar za korisnike budžeta: "Novosti u propisima budžetskog računovodstva".

Preuzmi fajl

31.10.2011.

Obavještavamo Vas da će se u okviru kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene procjenjivače za 2011. godinu, 11. i 12. novembra na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci održati dvodnevni seminar pod nazivom "Osnove procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme"

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar: "Kontinuirana profesionalna edukacija 2 - KPE 2".

Preuzmi fajl

17.10.2011.

Seminar o internoj reviziji: "Primjena standarda u praksi interne revizije".

Preuzmi fajl

13.10.2011.

Seminar: "Pravilan izbor postupka javne nabavke i druga aktuelna pitanja".

Preuzmi fajl

04.10.2011.

13. poslovna konferencija u Portorožu

www.pkp.si

26.09.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Finrar d.o.o., Banja Luka organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar (SRT)
 • Sertifikovani računovođa (SR) i
 • Ovlašćeni revizor (OR)

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Prijava za instruktivnu nastavu za sticanje zvanja ”Ovlašćeni procjenjivač”.

Preuzmi fajl

26.09.2011.

Prijava za instruktivnu nastavu za sticanje zvanja ”Ovlašćeni interni revizor”.

Preuzmi fajl

14.09.2011.

6. kongres računovođa i revizora Crne Gore

Preuzmi fajl

29.08.2011.

Odluka o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

26.08.2011.

Javni poziv za iskazivanje interesa, pružanje usluga obuke kandidatima iz računovodstvene profesije.

Preuzmi fajl

02.08.2011.

Prijave za 15. kongres i hotelskog smještaja.

KongresHotelski smještaj

27.06.2011.

Materijal sa seminara ”Javne nabavke u Bosni i Hercegovini, aktuelna pitanja i predstojeća zakonska rješenja”.

Preuzmi fajl

15.06.2011.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminare, ”Polugodišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj i poreske aktuelnosti” i ”Periodično izvještavanje korisnika budžeta u Republici Srpskoj”.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rezultati ispita - maj 2011.

Preuzmi fajl

14.06.2011.

Rješenja ispitnih zadataka

Preuzmi fajl

13.06.2011.

Obavještenje: Rezultati sa majskog ispitnog roka 2011. godine biće objavljeni u utorak, 14. juna 2011. godine u 12 časova.

24.05.2011.

Obavještavamo sve naše članove da je Savez računovođa i revizora Republike Srpske preselio u novi poslovni prostor. Nova adresa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je: Ulica Petra Kočića br. 59, Banja Luka., Kontakt tel.: 051 348 780; Faks: 348 795

03.05.2011.

Seminar za korisnike budžeta, Banja Vrućica 17. i 18. maj 2011.

Preuzmi fajl

29.04.2011.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

26.04.2011.

Odluka o dopuni nastavnog plana

Preuzmi fajl

21.04.2011.

Instrukcije za polaganje ispita maj 2011.

Preuzmi fajl

21.04.2011.

Raspored polaganja ispita maj 2011.

Preuzmi fajl

12.04.2011.

Asocijacija internih revizora Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije organizuju seminar na temu ”Interna revizija automatizacijom do efikasnosti”.

Preuzmi fajl

28.03.2011.

Obavještenje o održavanju seminara KPE, april 2011.

Preuzmi fajl

28.03.2011.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji.

Preuzmi fajl

15.03.2011.

Nastavni plan i program za sticanje profesionalnih znanja fajl izmjenjen 17.03.

Preuzmi fajl

10.03.2011.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH je na sjednici održanoj 04. 03. 2011. godine donijela odluku o organizovanju ispitnog roka.

Preuzmi fajl

08.03.2011.

Odluka sa sjednice UO: Stopostotni ratni vojni invalidi oslobađaju se obaveze plaćanja kotizacije za prisustvo na seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, ali su obavezni da prisustvuju istima.

Preuzmi fajl

08.03.2011.

FINRAR d.o.o. organizuje instruktivnu nastavu za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u profesijama:

 • Sertifikovani računovodstveni tehničar
 • Sertifikovani računovođa
 • Ovlašćeni revizor

Preuzmi fajl

02.03.2011.

Napredujte u profesiji, kako se stiču profesionalna zvanja Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.

Preuzmi fajl

11.02.2011.

Materijal sa seminara

Preuzmi fajl

26.01.2011.

Mišljenje MF RS o primjeni MSFI za male i srednje entitete

Preuzmi fajl

13.01.2011.

Seminar: ”Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica u Republici Srpskoj”

Preuzmi fajl

28.12.2010.

Zaključak o davanju saglasnosti za primjenu MSFI entitetskim Savezima

Preuzmi fajl

28.12.2010.

Odluka o primjeni prevoda MSFI za male i srednje entitete

Preuzmi fajl

14.12.2010.

Rješenja ispitnih pitanja i zadataka sa ispitnog roka novembar 2010.

Preuzmi fajl

14.12.2010.

Zahtjev za obnovu licence i potvrda o samoedukaciji

Zahtjev, Potvrda

08.12.2010.

Rezultati ispita

Preuzmi fajl

15.11.2010.

Ovlašteni procjenjivači - studija slučaja, Procjena vrijednosti

Preuzmi fajl, dodatni materijal

9.11.2010.

Savjet Međunarodne federacije računovođa (IFAC – International Federation of Accountants) je na svom zasjedanju dana 5.11.2010. godine u Kuala Lumpuru, Malezija, primio u punopravno članstvo Savez računovođa i revizora Republike Srpske (SRRRS), kao svoju 141. članicu.

Na fotografiji s desna na lijevo su: dr Dragan Mikerević - predsjednik SRRRS, Ian Ball - izvršni direktor IFAC-a, Robert L. Bunting - predsjednik IFAC-a, Aleksandar Džombić - ministar finansija Republike Srpske, dr Novak Kondić - generalni sekretar SRRRS.

Preuzmi fajl

04.11.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje jednodnevni edukativni seminar na temu:"Interna revizija i praksa slovenačkih preduzeća", 20. novembar (subota) 2010. godine, od 09,00 do 17,00 časova, Ekonomski fakultet, Banja Luka

Preuzmi fajl

04.11.2010.

Obavještavamo Vas da će se u okviru kontinuirane profesionalne edukacije za Ovlašćene procjenjivače održati dvodnevni seminar.

Preuzmi fajl

01.11.2010.

Obavještenje o mjestu i rasporedu održavanja ispita za sticanje profesionalno stručnih zvanja

Preuzmi fajl

28.10.2010.

Obavještenje za seminar za budžetske korisnike, novembar 2010.

Preuzmi fajl

27.10.2010.

Obavještenje za seminar KPE, novembar 2010.

Preuzmi fajl

12.10.2010.

Poštovani ovlašćeni revizori, interni revizori i ovlašćeni procjenjivači,

Pozivamo vas da prisustvujete seminaru, pod nazivom: Finansijska analiza poslovanja, predviđanje i donošenje odluka, koji će se održati na Ekonomskom fakultetu 15.10.2010. (od 16 do 20 časova) i 16.10.2010. (od 9 do 14 časova). Predavanja će održati George Kester, profesor finansija na univerzitetima Washington i Lee (Lexington, Virginia, U.S.A). Predavanja će se održati u svečanoj sali za slušaoce koji su poznavaoci engleskog jezika, dok će za ostale biti omogućeno praćenje putem video bima, uz simultano prevođenje, u Amfitetaru. Radni materijal možete preuzeti ovdje.


S poštovanjem,
Predsjednik UO
Prof. dr Dragan Mikerević

29.09.2010.

Organizovanje instruktivne nastave za osposobljavanje kandidata za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji.

Preuzmi fajl

13.09.2010.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu od 08. do 12. novembra 2010. godine

Preuzmi fajl

23.08.2010.

Informacije za 14. kongres

Preuzmi fajl

27.07.2010.

Obavještenje

Poštovani,
Obavještavamo Vas da će zaposleni u Savezu računovođa i revizora Republike Srpske i "Finrar"-u d.o.o. koristiti kolektivni godišnji odmor u periodu od 02.08. do 15.08. 2010. godine, tako da u planiranju Vaših kontakata sa nama imate ovo u vidu. Koristimo priliku da Vama i vašim porodicama zaželimo prijatan godišnji odmor.

Uprave
SRR RS i Finrar d.o.o.

16.06.2010.

Obavještenje za seminar.

Preuzmi fajl

16.06.2010.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2010. god.)

10.06.2010.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2010. god.)

Napomena: Rješenja ispitnih zadataka za ispitni rok maj 2010. godine biće objavljena 14.06.2010. godine na veb stranici Saveza.

07.05.2010.

15. edukativni seminar za korisnike budžeta

Preuzmi fajl

06.05.2010.

Instrukcije o kriterijima i uslovima polaganja ispita

Preuzmi fajl

23.04.2010.

Poziv za XIV redovnu sjednicu Upravnog odbora

Preuzmi fajl

15.04.2010.

Obavještenje za mjesto održavanja ispita (10. - 14. maj 2010. god.)

Preuzmi fajl

07.04.2010.

Obavještenje za seminar kontinuirane profesionalne edukacije

Preuzmi fajl

19.03.2010.

Raspored polaganja ispita, maj 2010.

Preuzmi fajl

18.03.2010.

Konkurs za kupovinu poslovnih prostora mart 2010.

Preuzmi fajl

17.03.2010.

Obavještenje o održavanju instruktivne nastave za sticanje profesionalnih zvanja

Preuzmi fajl

25.02.2010.

Fotografije sa seminara ”Procjena rizika”.

Fotografije: 01, 02, 03, 04

17.02.2010.

II redovna sjednica skupštine Saveza računovođa i revizora RS

Preuzmi fajl

16.02.2010.

II redovna sjednica Nadzornog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

16.02.2010.

XIII sjednica Upravnog odbora Saveza računovođa i revizora Republike Srpske

Preuzmi fajl

15.02.2010.

Ispravka obrasca Bilans uspjeha

Preuzmi fajl

01.02.2010.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za banke, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije.

Preuzmi fajl

29.01.2010.

Seminar: ”Procjena rizika”.

Preuzmi fajl

25.01.2010.

Rezultati ispita za sticanje sertifikata ovlaštenog procjenjivača

Preuzmi fajl

19.01.10.

Obavještenje kandidatima za sticanje zvanja Ovlašćeni procjenjivač

Preuzmi fajl

19.01.10.

Seminar: "Godišnji finansijski izvještaj za pravna lica i korisnike budžeta u Republici Srpskoj"

Preuzmi fajl

22.12.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - novembar 2009. god.)

14.12.09.

Okvirna pitanja za testiranje kandidata nosioca profesionalno-stručnih zvanja koji ne ispunjavaju uslove za produženje licence u skladu sa Pravilnikom o profesionalnoj kontinuiranoj edukaciji

Preuzmi fajl

10.12.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - novembar 2009. god.)

02.12.09.

Zahtjev za obnovu licence

Preuzmi fajl

20.11.09.

Obavještenje o promjeni termina održavanja seminara kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009. - Banja Luka

Preuzmi fajl

05.11.09.

Obavještenje za seminar kontinuirane profesionalne edukacije - novembar 2009.

Preuzmi fajl

26.10.09.

Obavještenje o mjestu i rasporedu polaganja ispita - ispitni rok novembar 2009. godine

Preuzmi fajl

23.10.09.

Obavještenje o početku instruktivne nastave za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač"

Preuzmi fajl

21.10.09.

Raspored polaganja ispita za ulazak u računovodstvenu profesiju u periodu 09. do 13. novembra 2009. godine

Preuzmi fajl

06.10.09.

13. Kongres SRR RS, Banja Vrućica 29-31. 10. 2009. "Računovodstvo, revizija i finansije u uslovima globalne krize"

Preuzmi fajl

02.10.09.

Obavještenje o izmjeni termina i mjesta održavanja instruktivne nastave za sticanje zvanja sertifikovani rčunovođa

Preuzmi fajl

30.09.09.

Odluka o listi indikatora

Preuzmi fajl

18.09.09.

Prijava za instruktivnu nastavu i ispit za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenjivač" (Rok za prijavu 15. 10. 2009. god.)

Preuzmi fajl

01.09.09.

Odluka o organizovanju ispita

Preuzmi fajl

01.09.09.

Javni poziv za iskazivanje interesa,za pružanje usluga obuke kandidatima za računovodstvenu profesiju

Preuzmi fajl

01.09.09.

Odluka o uslovima za sticanje zvanja - dopunjeni prečišćeni tekst

Preuzmi fajl

15.06.09.

Rješenja ispitnih zadataka (ispitni rok - maj 2009. god.)

10.06.09.

Rezultati ispita za sticanje zvanja "Sertifikovani računovodstveni tehničar, Sertifikovani računovođa i Ovlašćeni revizor" (ispitni rok - maj 2009. god.)

26.05.09.

Zakon o računovodstvu i reviziji RS

Preuzmi fajl