Aktuelnosti

30.11.2022.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE
Poštovani, Udruženje internih revizora i Savez računovođa i revizora Republike Srpske u želji da obezbijede kontinuirano profesionalno usavršavanje internih revizora zajednički organizuju seminar za interne revizore i druga zainteresovana lica koji će se održati 12. i 13. decembra 2022. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijava učešća neophodno je izvršiti do 08.12.2022. godine putem linka koji je naveden u obavještenju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.11.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, obavještavamo vas da će se specijalistički seminar KPE za Ovlašćene revizore održati 14. i 15. decembra 2022. godine u Banjoj Luci u hotelu Bosna. Prijava učešća neophodno je izvršiti do 07.12.2022. godine isključivo putem online aplikacije Saveza www.eracunovodja.org. Detaljnije informacije o tehničkim aspektima seminara možete dobiti putem telefona: 051/348-787.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

29.11.2022.

ODLUKA O PRIMJENI MSFI 17
Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske na 14. redovnoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022. odine donio je Odluku o primjeni Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 - Ugovori o osiguranju.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

24.11.2022.

ODLUKA O VRSTAMA I VISINI ČLANARINE
Na osnovu člana 17. i člana 43. Statuta SRRRS br. 237/16 i odluke Upravnog odbora o izmjeni odluke o vrstama i visine članarine br. 674/07 od 24.12.2007.g., Upravni odbor Saveza računovođa i revizora RS na svojoj sjednici održanoj dana, 07.11.2022 godine, u Banjaluci donosi prečišćeni tekst Odluke o vrstama i visini članarine.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

BROJEVI ŽIRO-RAČUNA DRUŠTAVA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

14.11.2022.

PRIPREME OBVEZNIKA SPREČAVANЈA PRANЈA NOVCA ZA PREDSTOJEĆU EVALUACIJU MONEYVAL-a U BiH I SAVREMENE TIPOLOGIJE PRANЈA NOVCA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "PRIPREME OBVEZNIKA SPREČAVANЈA PRANЈA NOVCA ZA PREDSTOJEĆU EVALUACIJU MONEYVAL-a U BiH I SAVREMENE TIPOLOGIJE PRANЈA NOVCA" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 25. novembra 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 120,00KM (sa PDV-om) po učesniku za članove Saveza, a za ostale učesnike iznosi 250,00KM (sa PDV-om).

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈE O VEBINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.11.2022.

PROCEDURA POLAGANЈA ISPITA ZA STICANЈE ZVANЈA U RAČUNOVODSTVENOJ PROFESIJI U BiH
Na osnovu člana 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 42/04), Statuta Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine (usaglašeni prečišćeni tekst od 10. marta 2006. godine), Komisija za računovodstvo i reviziju BiH na 147. elektronskoj sjednici održanoj dana, 08.11. 2022. godine donijela ODLUKU o usvajanju Procedure polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

ODLUKA (PDF dokument)

Procedura polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

09.11.2022.

PORESKA AKADEMIJA
Poštovani, Savez računovođa i revizora Republike Srpske i časopis Finrar u saradnji sa najboljim teoretičarima i praktičarima iz regiona kreirali su savremeni program obuke za stručno usavršavanje lica iz oblasti poreza pod nazivom "Poreska akademija". Cilj akademije je da kroz program kreiran od strane najboljih teoretičara i dokazanih praktičara, ponudi najaktuelnije nastavne sadržaje za lica koja imaju ambicije da prošire postojeća i steknu vrhunska znanja iz oblasti poreza i osposobe se za primjenu u poreskoj praksi.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.11.2022.

POTVRDA O SAMOEDUKACIJI
Poštovani članovi, Da bi dostavili potvrdu o samoedukaciji za 2022. godinu potrebno je da popunjenu i ovjerenu potvrdu skenirate i zapamtite na svoj računar, a zatim da izvršite PRIJAVU putem aplikacije "eračunovođa", u kojoj ćete potvrdu prikačiti u dijelu PRILOZI. Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 5 bodova (ekvivalentnih obrazovnih jedinica), na ime samoedukacije u skladu sa članom 5. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji i u druge svrhe se ne može koristiti.

Potvrdu možete preuzeti u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

POTVRDA O SAMOEDUKACIJI (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

07.11.2022.

SEMINAR ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 40. edukativni seminar za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se edukacija održati 24. i 25. novembra 2022. godine, u hotelu „Ras“, Etno selo "Stanišići" Bijeljina.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.10.2022.

OBAVJEŠTENjE O KPE 2/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2022), za privredna društva i ostala pravna lica (osim korisnika budžeta za koje će se seminar biti posebno organizovan), održati u periodu od 03.-20.11.2022. godine.

Navedene dokumente možete pogledati u PDF-u dole ispod:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.10.2022.

NARUDžBENICA ZA GODIŠNjU PRETPLATU NA ČASOPIS FINRAR ZA 2023. GODINU
Poštovani članovi, Časopise Finrar i Financing za 2023. godinu možete naručiti samo preko aplikacije E-računovođa. Preporučujemo Vam da prvo pročitate Obavještenje, a potom Uputstvo za popunjavanje narudžbenice.

Navedene dokumente možete pogledati u PDF-u dole ispod:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE NARUDžBENICE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.10.2022.

IMENA I PREZIMENA KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI ISPIT ZBOG KORIŠTENjA NEDOZVOLjENIH PREDMETA TE OSNOVANE SUMNjE NA PREPISIVANjE TOKOM TRAJANjA ISPITA
U skladu sa Zaključkom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH broj 78/22, od 17.06.2022. godine objavljujemo imena i prezimena kandidata koji zbog kršenja odredbi člana 2. Odluke o kriterijima i procedurama polaganja ispita za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst, broj 54-1/22 od 10. 05 . 2022. godine) (korištenje nedozvoljenih predmeta te osnovane sumnje na prepisivanje tokom ispita) nisu položili ispit kao i nazive predmeta koje nisu položili.

Navedenu odluku možete pogledati u PDF-u dole ispod:

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.10.2022.

MSFI 15 U RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE - OBJAŠNЈENЈA NOVIH RAČUNOVODSTVENIH KATEGORIJA I POSTUPAKA SA RAZRAĐENIM PRIMJERIMA KNjIŽENЈA U SKLADU SA NOVIM KONTNIM PLANOM
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "MSFI 15 u računovodstvenoj praksi republike srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 28. oktobra 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENЈE O SEMINARU (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

03.10.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje sedmispecijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "FORENZIKA STEČAJA – studije slučaja”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 21.10.2022. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.09.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA OVLAŠĆENE REVIZORE
Poštovani koleginice i kolege, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje dvodnevni specijalistički seminar kontinuirane profesionalne edukacije za ovlašćene revizore na temu: „Prezentacija i obuka ovlašćenih revizora za primjenu revizorskog softvera PACK PE ISA“. Seminar će se održati 12. i 13. oktobra 2022. godine u hotelu Bosna Banja Luka. Seminar je namjenjen ovlašćenim revizorima koji su angažovani u malim i srednjim revizorskim društvima. Realizacijom obuke ovlašćenih revizora za primjenu ovog softverskog rješenja u mnogome će olakšati rad revizora i poboljšati interni sistem kontrole kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima. Predavač na seminaru će biti Pierre Riou ekspert francuskog Institua računovođa i revizora. Seminar će biti održan na francuskom jeziku uz simultani prevod.

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

21.09.2022.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANjE ZVANjA SERTIFIKOVANI FORENZIČKI RAČUNOVOĐA
Obavještavamo Vas da Savez račnovođa i revizora Republike Srpske organizuje instruktivnu nastavu i ispit za sticanje profesionalno-stručnog zvanja „Sertifikovani forenzički računovođa“ koji će se održati u periodu od 14. do 22. oktobra 2022. godine. Zaintresovani kandidati trebaju popuniti i dostaviti prijavu najkasnije do 12.10.2022. U prilogu Vam dostavljamo obrazac prijave sa programom i terminom obuke.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obrazac prijave sa programom i terminom Instruktivne nastave (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.09.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Obavještenje o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 14. do 18. novembra 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu možete pogledati i preuzeti u pdf-ovom dokumentu ispod:

OBAVJEŠTENjE

INSTRUKTIVNA NASTAVA

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

28.07.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 26. Međunarodni kongres računovodstvene i revizorske profesije Republike Srpske pod nazivom: "RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I FINANSIJE U USLOVIMA NOVE NORMALNOSTI, DIGITALIZACIJE I ZELENE TRANZICIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici - hotel Kardial 14., 15. i 16. septembra 2022. godine.


Detaljnije podatke o održavanju Kongresa pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

20.07.2022.

VEBINAR - ŠTA DONOSI IZMIJENjENI I DOPUNjENI PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O PDV-U?
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Šta donosi Izmjenjeni i dopunjeni Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 29. jula 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 140,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

19.07.2022.

OBAVJEŠTENjE O POMJERANjU TERMINA ODRŽAVANjA 26. KONGRESA

Obavještavamo Vas da je zbog nepredviđenih tehničkih razloga došlo do pomjeranja termina održavanja 26. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske i da će se isti održati u periodu od 14. do 16. septembra 2022. godine.

Nazive tema možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENJE (PDF dokument)

NAZIVI TEMA 26. MEĐUNARODNOG KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.07.2022.

26. MEĐUNARODNI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA REPUBLIKE SRPSKE

Kongresni odbor 26. Međunarodnog kongresa računovođa i revizora Republike Srpske definisao je glavnu temu, kao i teme po danima. Predmetni Kongres će se održati u Banji Vrućici od 21-23. septembara 2022. godine.

Nazive tema možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

NAZIVI TEMA 26. MEĐUNARODNOG KONGRESA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.06.2022.

Odluka o početku obavezne primjene Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe

Poštovani članovi, Upravni odbor Saveza računovođa i revizora Republike Srpske je na sjednici održanoj dana 16.06.2022. godine, donio Odluku o početku obavezne primjene Međunarodnog Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) izdanje 2018.

Odluku možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

ODLUKA (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2022.

Obavještenje kandidatima koji su polagali ispit za sticanje profesionalno – stručnih zvanja u majskom ispitnom roku 2022. godine
Kandidati koji žele ostvariti uvid u rad sa majskog ispitnog roka 2022. godine trebaju podnijeti pismeni Zahtjev (u slobodnoj formi) u roku od 4 dana od dana objavljivanja rezultata ispita. Uvidi u radove po podnesenim zahtjevima obaviće se 22.06.2022. godine (u srijedu), a lica koja su podnijela zahtjev putem mejla biće obaviještena o tačnom terminu uvida. Zahtjev se podnosi putem mejla: sr-rrs@inecco.net. Nakon što izvrše uvid u rad kandidati, ako odluče, mogu u roku od 3 dana podnijeti Zahtjev za ponovni pregled testa (u slobodnoj formi takođe na mejl sr-rrs@inecco.net). Naknada za obradu zahtjeva za ponovni pregled testa se plaća u iznosu od 30 KM na račun Saveza računovođa i revizora Republike Srpske (Nova banka: 555-007-00225990-26 i NLB Razvojna banka: 562-099-00001629-69).

Kandidati koji su u majskom ispitnom roku 2022. godine polaganjem ispita ispunili uslove za sticanje profesionalno – stručnog zvanja mogu (u slobodnoj formi putem mejla: sr-rrs@inecco.net) podnijeti zahtjev za izdavanje sertifikata. U skladu sa Odlukom o vrstama i visini članarine ovi kandidati u svrhu jednokratne (dodatne) članarine prvi put po sticanju profesionalno-stručnog zvanja na račun matičnog Društva (isti račun kao za redovnu članarinu) plaćaju: za Ovlašćenog revizora 100 KM, za Sertifikovanog računovođu 50 KM i za Sertifikovanog računovodstvenog tehničara 30 KM. Zahtjev za izdavanje licence podnosi se putem aplikacije eracunovodja.org. Nakon što dobiju sertifikat, zahtjev za izdavanje licence podnose putem aplikacije eracunovodja.org.

17.06.2022.

Rezultati ispita:

Detaljnije podatke o rezultatima ispita pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1 UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 2 TROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO I UVOD U UR

Predmet 3 MENADžMENT I KOMUNIKACIJE

Predmet 4 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I PRIMJENE

Predmet 5 POSLOVNO PRAVO I POREZI

Predmet 6 PRIMJENA UPRAVLjAČKOG RAČUNOVODSTVA

Predmet 7 FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE 2

Predmet 8 REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE

Predmet 9 PRIMJENA FINANSIJSKOG MENADžMENTA

Predmet 10 NAPREDNO UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO

Predmet 11 NAPREDNA REVIZIJA

Predmet 12 NAPREDNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANjE

Predmet 13 NAPREDNI FINANSIJSKI MENADžMENT

Predmet 14 STRATEGIJSKI MENADžMENT

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.06.2022.

Na osnovu člana 2. stav 1. tačka n) Odluke o kriterijumima i procedurama polaganja ispita (broj 3-3/20, od 10.02.2020. godine) objavljujemo ispitna pitanja sa majskog ispitnog roka 2022. godine.

Detaljnije podatke o ispitnim zadatcima pogledajte u sljedećim PDF-ovim fajlovima:

Predmet 1-Uvod u finansijsko računovodstvo

Predmet 2-Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo

Predmet 3-Menadžment i komunikacije

Predmet 4-Informacione tehnologije i primjena

Predmet 5-Poslovno pravo i porezi

Predmet 6-Primjena upravljačkog računovodstva

Predmet 7-Finansijsko izvještavanje 2

Predmet 8-Revizija i sistemi interne kontrole

Predmet 9-Primjena finansijskog menadžmenta

Predmet 10-Napredno upravljačko računovodstvo

Predmet 11-Napredna revizija

Predmet 12-Napredno finansijsko izvještavanje

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment

Predmet 14-Strategijski menadžment

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.06.2022.

IZRADA POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ U SKLADU SA NOVIM BILANSNIM ŠEMAMA

Poštovani članovi, Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje redovni godišnji seminar pod nazivom: Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj uskladu sa novim bilansnim šemama. Učesnici mogu birati jednu od dvije forme seminara: uživo u učionici ili video verziju putem Cisco Webex platforme.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE - OBAVEZNO PROČITATI (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

08.06.2022.

SEMINAR ZA BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje seminar za bnake, osiguravajuća društva, investicione fondove i druge finansijske organizacije koji će se održati će se održati 21.06.2022. (utorak) na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci sa početkom u 9:30 časova.

Obavještenje možete pogledati na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

02.06.2022.

SEMINAR ZA INTERNE REVIZORE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske i Udruženje internih revizora organizuje seminar za interne revizore, koji će se održati u Banji Vrućici (hotel Kardial) 14. i 15. juna 2022. godine. Prijavljivanje na seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 10.06.2022. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.05.2022.

VEBINAR - GODIŠNjI ODMOR, BOLOVANjE I DRUGA PRIMANjA IZ RADNOG ODNOSA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Godišnji odmor, bolovanje i druga primanja iz radnog odnosa (ostvarivanje prava, oporezivanje i praksa kontrolnih organa)" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 08. juna 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

06.05.2022.

EDUKACIJA ZA KORISNIKE BUDžETA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske na osnovu Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 01/248/03 od 09. aprila 2003. godine, organizuje 39. edukaciju za korisnike budžeta na temu «Novosti u propisima budžetskog računovodstva». Obavještavamo vas da će se Edukacija održati 26. i 27. maja 2022. godine, u kombinovanoj formi, kao seminar u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica i prenos uživo seminara iz hotela "Kardial" putem Cisco Webex platforme za vebinare.

Detaljnije pročitajte u PDF-ovom dokumetu na dole navedenom linku:

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

Prijavu možete izvršiti isključivo online putem dole navedenog linka:

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Uputstvo za instaliranje Cisco Webex aplikacije možete preuzeti na dole navedenom linku:

UPUTSTVO CISCO WEBEX (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

13.04.2022.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANЈU KPE 1/2022
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju, obavještavamo vas da će se redovna godišnja aktivnost Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2022) održati u elektronskoj formi. Sadržaj video predavanja biće dostupan od 27.04.- 11.05.2022. godine na internet adresi http://www.edu-srrrs.info, a osim video sadržaja obveznicima KPE biće dostavljen i pisani materijal, u digitalnom ili štampanom obliku, po izboru učesnika. Opširnije o KPE 1/2021 pročitajte u obavještenju na dole navedenom linku.

Obavještenje kao i online prijavu možete pogledati i preuzeti u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o KPE 1 (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču. Online prijavu je potrebno preuzeti na desktop, pouniti i kliknuti prijavi.

13.04.2022.

Časopis Finrar u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banjoj Luci uz podršku Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje 16. Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju pod nazivom: "ODRŽIVI RAZVOJ U USLOVIMA ZELENE TRANZICIJE", koji će biti održan u Banji Vrućici 18., 19. i 20. maja 2022. godine.

Detaljnije podatke o održavanju Simpozijuma pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SIMPOZIJUMA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

04.04.2022.

JAVNE NABAVKE U PRAKSI
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Javne nabavke u praksi - od plana do realizacije" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 15. aprila 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 120,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALjNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANjE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

22.03.2022.

ULOGA INTERNE REVIZIJE U PROCESU USPOSTAVLJANjA EFIKASNOG SISTEMA INTERNIH KONTROLA U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA I TRENDOVI U IZMJENI REGULATIVE
Poštovane kolegice i kolege, Ovim putem želimo da vas pozovemo na seminar na temu: “Uloga interne revizije u procesu uspostavljanja efikasnog sistema internih kontrola U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA i trendovi u izmjeni regulative”. Seminar se održava u Poslovnom centru „Integra“ (12. sprat), Trg RS br. 8, Banja Luka, dana, 30.03.2022. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova. Prijavljivanje na seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 29.03.2022. godine.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Obavještenje o Seminaru (PDF dokument)

22.03.2022.

INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA STICANJE ZVANJA SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi, časopis Finrar organizuje online instruktivnu nastavu za sticanje zvanja sertifikovani računovođa, koja će se održati u aprilu 2022. godine. Rok za prijavu na instruktivnu nastavu je 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

18.03.2022.

DIGITALIZACIJA REVIZORSKIH DOSIJEA
U nadi da ste dobrog zdravlja, želimo da vas pozovemo na seminar na temu: „Digitalizacija revizorskih dosijea“. Ovaj seminar se zasniva na audio/video prezentaciji gdje će interni revizori imati priliku da upoznaju sa tehnikama i metodama prikupljanja, digitalizacije i arhiviranja dokumentacije. Pored toga, posebna pažnja usmjerena je na kreiranje dokumentacije od strane samih internih revizora i automatizaciju kreiranja dokumentacije na osnovu programa MS Excel i programa MS Word. i preuzmu radni materijal u elektronskoj formi. Predavanja i radni materijal će pripremiti dr Kristina Peštović, vanredni profesor na predmetu: „Revizija kompjuterskih informacionih sistema“, Departman za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a sadržaj video predavanja i radni materijal biće dostupan od 29.03.2022. do 05.04.2022. godine. Prijavljivanje za seminar se vrši isključivo elektronskim putem popunjavanjem obrasca kojem možete pristupiti koristeći link koji se nalazi u obavještenju i to tako što ćete kliknuti na link ili prekopirati link u veb pretraživač koji koristite. Rok za prijavu na seminar je 25.03.2022. godine. Nakon što pogledate predavanja i proučite radni materijal dana, 08.04.2022. godine, u 9 časova, biće vam omogućeno da uživo, putem Cisco Webex aplikacije, prisustvujete sastanku sa predavačem radi konsultacija i pitanja u vezi teme seminara. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

15.03.2022.

SPECIJALISTIČKI SEMINAR ZA FORENZIČKE RAČUNOVOĐE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje šesti specijalistički seminar za forenzičke računovođe na temu: "Revizorsko-forenzička metodologija vođenja razgovora u slučajevima finansijskih prevara”. Specijalistički seminar će se održati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na adresi Majke Jugovića 4, Banja Luka, dana 25.03.2022. godine sa početkom u 10 časova.

Detaljnije podatke i prijavu na Seminar pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Program i prijava na seminar (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

11.03.2022.

POREZI U PRAKSI REPUBLIKE SRPSKE
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Porezi u praksi Republike Srpske" koji će se održati u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije, 29. i 30. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznosi 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

DETALJNIJE O SEMINARU (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE CISCO WEBEX APLIKACIJE

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

10.03.2022.

Savez računovođa i revizora Republike Srpske je donio Odluku o mjestu i rasporedu odžavanja ispita za svih 14 predmeta za sve nivoe zvanja u računovodstvenoj profesiji:

  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA,
  • OVLAŠĆENI REVIZOR i
  • SERTIFIKOVANI RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR

koji će se održati u periodu od 16. do 20. maja 2022. godine u Banjoj Luci. Detaljnije podatke o rasporedu kao i prijavi za ispit možete pogledajti i preuzeti u pdf-ovim dokumentima ispod:

Detaljniji podaci o RASPOREDU održavanja ispita u majskom roku (PDF dokument)

Prijava za ispite se može izvršiti isključivo online preko nove aplikacije Saveza: eracunovodja.org

Obavještenje o Instruktivnoj nastavi (PDF dokument)

LINK ZA PRIJAVU NA INSTRUKTIVNU NASTAVU

Preuzmite dokument klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer).

01.03.2022.

REGISTRACIJA NA E-RAČUNOVOĐA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, svi koji se nisu registrovali na portalu e-računovođa, neohpodno je da to urade do 31.03.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se korisničko uputstvo za registraciju:

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

07.02.2022.

UTVRĐIVANЈE OSNOVICE POREZA NA DOBIT U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2021. GODINU I POJAŠNЈENЈA NOVOG NAČINA OBRAČUNA LIČNIH PRIMANЈA I OSTALIH NAKNADA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske u saradnji sa časopisom Finrar organizuje vebinar pod nazivom "Utvrđivanje osnovice poreza na dobit u Republici Srpskoj za 2021. godinu i pojašnjenja novog načina obračuna ličnih primanja i ostalih naknada" koji će se održati u realnom vremenu 18. februara 2022. godine sa početkom u 10 časova. Predavači su: Mr Persa Paić (Poreska uprava Republike Srpske), prof. dr Jelena Poljašević (Ekonomski fakultet u Banjoj Luci) i Mr Stefan Blagojević (Finrar doo Banja Luka). Predmetni vebinar se organizuje prema programu kontinuirane profesionalne edukacije i vrednuje se sa 5 bodova u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji. Kotizacija za učešće na vebinaru iznose: 150,00KM (sa PDV-om) po učesniku ili 165,00KM (sa PDV-om) po učesniku u cijenu je pored učešća na vebinaru uračunata i štampana verzija Analitičkog kontnog plana.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

E-RAČUNOVOĐA

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

27.01.2022.

LINK ZA SEMINAR IZRADA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Poštovani članovi Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, predmetni seminar možete pogledati na dole navedenom linku. Video materijali će biti dostupni na navedenom linku od 27.01.-15.02.2022. godine.

Kliknite na link i otvoriće Vam se stranica sa video materijalom i samo pratite uputstva:

LINK ZA SEMINAR

19.01.2022.

IZRADA GODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA PRAVNA LICA U REPUBLICI SRPSKOJ I AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZMJENE U PORESKIM PROPISIMA REPUBLIKE SRPSKE I BRČKO DISTRIKTA
Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje SEMINAR u vezi izrade Godišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj i aktuelnostima vezanih za izmjenu u poreskim propisima Republike Srpske.

Detaljnije podatke o održavanju Seminara (lokacije i termine) pogledajte u PDF dokumentu ispod:

Detaljniji podaci o održavanju SEMINARA (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Preuzmite dokumente klikom na link desnim tasterom miša, te izaberi stavku menija Save Link As... (Mozilla Firefox i Chrom) odnosno Save Target As (Internet Explorer) ili kliknite na link lijevim tasterom pa će dokument biti otvoren direktno u pretraživaču.

17.01.2022.

VEBINAR - BANKE, OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA, INVESTICIONE FONDOVE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Savez računovođa i revizora Republike Srpske organizuje Vebinar za banke, osiguravajuća društva,investicione fondove i druge finansijeke organizacije. Vebinar će se održati 28.01.2022. godine (petak) sa početkom u 9 časova u realnom vremenu, putem Cisco Webex aplikacije uz mogućnost naknadnog gledanja do 04.02.2021. godine i za učesnike koji ne budu pratili vebinar uživo. Prijavu učešća potrebno je izvršiti isključivo preko aplikacije eracunovodja.org. U prilogu se nalazi korisničko uputstvo kako da se registrujete i prijavite na portal eRačunovođa i kako da prijavite učešće na ovom seminaru.

Obavezno pročitati Obavještenje na niže navedenom linku (vezi).

OBAVJEŠTENjE (PDF dokument)

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA E-RAČUNOVOĐU (PDF dokument)

Arhiva aktuelnosti